Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów od maja prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie serwisu plikostrada.pl. Skuszeni ofertą bezpłatnego przez 14 dni ściągania plików muzycznych i filmowych internauci po zarejestrowaniu się w serwisie bombardowani są mailami o konieczności zapłaty za dostęp do nich przez cały rok. Informację o działaniach serwisu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Podstawą do domagania się opłat przez działającego tym razem z Dubaju właściciela serwisu, spółkę Smart Tech Connect Ltd. jest jeden z punktów regulaminu świadczenia usług. Oferując na pierwszej stronie serwisu bezpłatny dostęp do plików przez 14 dni właściciel podsuwa w nim do zaakceptowania zapis, mówiący, że "Umowa zawierana jest na pełen okres świadczenia usługi, na który składają się łącznie czternastodniowy okres bezpłatnego świadczenia usługi, oraz dwunastomiesięczny okres odpłatnego świadczenia usługi".

Nieświadomi tego zapisu klienci akceptując kliknięciem regulamin zobowiązują się więc do wnoszenia opłaty za cały rok korzystania z serwisu, sądząc, że korzystają jedynie z próbnego okresu 14 dni bezpłatnego korzystania z plików.

Dokładnie tak samo działał ukarany za stosowanie niedozwolonych praktyk serwis pobieraczek.pl. UOKiK nałożył na właściciela, zarejestrowaną na Wybrzeżu spółkę Eller Service karę w wysokości blisko 240 tysięcy złotych. W marcu Sąd Apelacyjny, do którego odwołał się właściciel portalu pobieraczek.pl podtrzymał decyzję UOKiK, stwierdzając naruszenie przez Eller Service zbiorowych interesów konsumentów.

Powtarzająca zasadę działania pobieraczek.pl firma, prowadząca serwis plikostrada.pl zarejestrowana jest jednak w Dubaju, co utrudnia postępowanie w tej sprawie. UOKiK analizuje umowy zawierane przez klientów. Na razie jest to jednak wstępna faza działań urzędu - postępowanie wyjaśniające. Urząd przypomina, że klienci w oparciu o ogólne zasady, mają prawo do odstąpienia od umowy, zawartej przez internet w ciągu 10 dni. Jeżeli zaś nie otrzymali pisemnego potwierdzenia zawarcia umowy - a tak jest w wypadku usług serwisu plikostrada.pl - czas na wypowiedzenie umowy zostaje wydłużony do trzech miesięcy.

Mimo to plikostrada.pl w regulaminie zastrzega, że po upływie 14 dni od rejestracji (którą traktuje jak zawarcie płatnej umowy na rok) odstąpienie od umowy jest niemożliwe.

Maila o takiej treści dostała z serwisu plikostrada.pl nasza słuchaczka:

Szanowna Pani,

W dniu 19.07.2013 o godzinie 19:54:49 korzystając z komputera o adresie fizycznym I…, zawarła Pani wiążącą umowę o świadczenie elektronicznej usługi premium w serwisie Plikostrada.

Pomimo upływu wyznaczonego terminu zapłaty za udostępnioną usługę, do dnia dzisiejszego wciąż nie uiściła Pani jednorazowej opłaty abonamentowej w wysokości 96 złotych. Mając na uwadze powyższe, niniejszym wzywamy Panią do zapłaty zaległej należności w nieprzekraczalnym terminie 5 dni.

Pouczamy, iż dalszy brak uregulowania opłaty abonamentowej, narazi Panią na poważne konsekwencje prawne. Efektem wszczęcia przeciwko Pani postępowania windykacyjnego będzie przekazanie niniejszej sprawy do profesjonalnej kancelarii prawnej specjalizującej się w dochodzeniu roszczeń z umów elektronicznych, która skieruje sprawę na drogę sądową celem uzyskania prawomocnego nakazu zapłaty.

Skutkiem realizacji uprawnień przysługujących spółce Smart Tech Connect Ltd. mogą być następujące dotkliwe konsekwencje prawne:

- naliczenie, za każdy dzień zwłoki, odsetek w wysokości czterokrotności stopy procentowej kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego;

- naliczenie kary umownej w wysokości 200 zł. (zgodnie z § 5 ust. 5 regulaminu);

- wpis do wybranego rejestru dłużników niewypłacalnych, mogący skutkować utratą zdolności kredytowej (z chwilą gdy zadłużenie przekroczy kwotę 200 zł);

- postępowanie sądowe w przedmiocie wydania nakazu zapłaty;

- komornicza egzekucja należności;

- powstanie obowiązku zapłaty kosztów sądowych i egzekucyjnych.

W celu uniknięcia powyższych konsekwencji wzywamy Panią do dobrowolnego uregulowania zaległej należności w wysokości 96 PLN, w terminie 5 dni od dnia otrzymania niniejszej wiadomości. Płatności można dokonać poprzez przelew bankowy lub na poczcie, podając następujące dane:

Nazwa odbiorcy: Smart Tech Connect Ltd.

Adres odbiorcy: P.O. Box 450676, Dubaj, ZEA

Rachunek bankowy odbiorcy w Polsce: 54 1750 1312 6860 1000 0041 0599

Tytuł płatności: Opłata za abonament 12 miesięcy - 0041 0599

Kwota: 96 PLN

Gotowy blankiet wpłaty można wygenerować pod adresem http://www.plikostrada.pl/wplata.php?wtd=v4AmrhJD05hXbK2xZac4wokRwBf1PTngxnM%3D

W przypadku pytań prosimy o kontakt poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail pomoc@plikostrada.pl albo telefonicznie pod numer 70 838 85 88*(od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00).

Z wyrazami szacunku,

Biuro Opłat Abonamentowych serwisu Plikostrada.pl