Spółka EC Będzin Wytwarzanie, produkująca ciepło dla mieszkańców Sosnowca, Będzina i Czeladzi, ma zapłacić ponad 247,8 mln zł kary za nierozliczenie w terminie uprawnień do emisji CO2 za rok 2020. Firma zapowiada odwołanie od decyzji katowickiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w tej sprawie.

14 dni na złożenie odwołania

Firma poinformowała o decyzji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach (WIOŚ), nakładającej na spółkę EC Będzin Wytwarzanie karę administracyjną w wysokości ponad 247 mln zł "za niedokonanie w terminie rozliczenia uprawnień do emisji CO2 za rok 2020".

Rozliczenia, o których mowa, dokonywane są w myśl ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Spółka ma teraz 14 dni na złożenie odwołania do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

W oświadczeniu przedstawiciele EC Będzin zwrócili uwagę na szerszy kontekst sprawy, oceniając, iż jest ona "odzwierciedleniem głębszego problemu systemowego, z jakim boryka się cały sektor energetyczny w Polsce".

"Jest to dopiero decyzja organu pierwszej instancji, która nie ma charakteru ostatecznego, nie podlega wykonaniu, zaś zarząd EC Będzin Wytwarzanie sp. z o. o. zapowiedział wniesienie odwołania do organu drugiej instancji" - podała w komunikacie spółka EC Będzin, do której należy spółka produkcyjna EC Będzin Wytwarzanie.

Zadanie niemożliwe do wykonania

W informacji EC Będzin nie przedstawiono danych dotyczących rozliczenia uprawnień do emisji CO2 za 2020 rok, którego dotyczy kara, firma przedstawiła natomiast wyniki spółki produkcyjnej EC Będzin Wytwarzanie za rok ubiegły, w którym przychody spółki zbliżyły się do 321,7 mln zł, zaś łączny koszt zakupu paliwa niezbędnego do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz wartość certyfikatów EUA koniecznych do rozliczenia uprawnień do emisji CO2 wyniosły prawie 395,5 mln zł.

"W przypadku zakupu certyfikatów CO2 spowodowałoby to deficyt w wysokości minus ok. 73 mln zł, nie licząc pozostałych kosztów działalności operacyjnej. Należy przy tym pamiętać, że suma uzyskanych przychodów jest konsekwencją wysokości taryfy za ciepło ustanowionej dla EC Będzin Wytwarzanie przez Urząd Regulacji Energetyki oraz cen energii elektrycznej na giełdzie" - zaznaczono w komunikacie.

"To jasny sygnał, że obecny sposób realizowania polityki klimatycznej przyjętej przez Unię Europejską i polski rząd stawia firmy takie jak EC Będzin Wytwarzanie przed zadaniem niemożliwym do zrealizowania i oderwanym od realiów ekonomicznych i gospodarczych pozostających poza naszą kontrolą" - napisali przedstawiciele spółki.

Jak oceniono, "obciążanie polskich firm energetycznych tak istotnymi karami finansowymi za niewykonanie obowiązków niemożliwych do zrealizowania spowoduje destabilizacje rynku energetycznego w Polsce i w dalszej perspektywie może grozić upadkiem polskiego sektora energetycznego. Skutkiem tego może być nie tylko wzrost cen energii dla konsumentów, ale również zwiększone ryzyko uzależnienia od dostaw energii z zagranicy, co z kolei może wpłynąć na bezpieczeństwo energetyczne Polski" - ocenia EC Będzin Wytwarzanie.

"Kwestia wymagająca interwencji na poziomie krajowym"

W oświadczeniu zwrócono uwagę na prognozy wskazujące, że "ceny certyfikatów CO2 będą istotnie rosnąć w niekontrolowany sposób, co tylko spowoduje dalsze pogłębianie opisywanego problemu komplikując sytuację finansową sektora energetycznego w Polsce".

"Jest to zatem kwestia wymagająca uwagi i interwencji na poziomie krajowym. W związku z powyższym, EC Będzin SA apeluje do rządzących o podjęcie działań mających na celu przemyślaną reformę sposobu wdrażania polityki klimatycznej, tak aby uwzględnić realia ekonomiczne firm energetycznych oraz strategiczne znaczenie niezależności energetycznej Polski" - czytamy w komunikacie będzińskiej spółki.

"Nasza sytuacja, jako jednej z pierwszych elektrociepłowni dotkniętych karą, jest sygnałem, że problem jest szerszy i może spowodować efekt domina dla całego sektora energetycznego w Polsce" - oceniono.

Elektrociepłownia Będzin jest głównym producentem ciepła i energii elektrycznej w Zagłębiu Dąbrowskim. Należy do największych dostawców ciepła w regionie, z jego roczną produkcją na poziomie 1,6 mln gigadżuli. Podstawowymi produktami spółki są ciepło i prąd wytwarzane w kogeneracji. Dostawy mają charakter lokalny, a wytworzone ciepło w postaci gorącej wody i pary dostarczane jest dla sektora komunalnego i przemysłu w Zagłębiu. Poprzez system magistral ciepło dociera do odbiorców z Sosnowca, Będzina i Czeladzi.