Rada Prezesów EBC podniosła stopę podstawowych operacji refinansujących, kredytu i depozytu o 50 punktów bazowych do odpowiednio: 3,00 proc., 3,25 proc. i 2,50 proc. - podano w komunikacie po posiedzeniu. EBC podał, że będzie nadal stopniowo podnosić stopy proc., m.in. o 50 pb. w marcu.

Rada Prezesów będzie konsekwentnie podnosić stopy procentowe w znacznym stopniu i w równym tempie oraz utrzymywać je na poziomach wystarczająco restrykcyjnych dla zapewnienia, żeby inflacja wkrótce powróciła do docelowego poziomu 2 proc. w średnim okresie. W związku z tym Rada Prezesów postanowiła dziś podnieść trzy podstawowe stopy procentowe EBC o 50 punktów bazowych i oczekuje, że będzie kontynuować ich podnoszenie. Biorąc pod uwagę presję na inflację bazową, Rada Prezesów zamierza podnieść stopy procentowe o kolejne 50 punktów bazowych na następnym posiedzeniu w marcu, na którym Rada przeanalizuje też dalsze kształtowanie swojej polityki pieniężnej. Utrzymanie stóp procentowych na restrykcyjnym poziomie z czasem przyczyni się, przez osłabienie popytu, do spadku inflacji i będzie chronić przed ryzykiem stałego wzrostu oczekiwań inflacyjnych. W każdym razie przyszłe decyzje Rady w sprawie podstawowych stóp procentowych nadal będą zależeć od danych i zapadać z posiedzenia na posiedzenie - napisano w komunikacie.

EBC podtrzymał, że program skupu aktywów (APP) będzie zmniejszany od marca 2023 r.

Rada Prezesów podjęła dziś także decyzje dotyczące warunków zmniejszania zasobów papierów wartościowych nabytych przez Eurosystem w ramach programu skupu aktywów (APP). Jak ogłoszono w grudniu, od początku marca do końca czerwca 2023 portfel programu APP będzie zmniejszany średnio o 15 mld EUR miesięcznie, a późniejsze tempo zmniejszania tego portfela będzie ustalane z upływem czasu - podano.

Częściowe reinwestycje będą prowadzone zasadniczo zgodnie z obecną praktyką. W szczególności kwoty pozostałych reinwestycji będą przydzielane proporcjonalnie do udziału spłat w poszczególnych programach tworzących APP oraz - w ramach programu skupu aktywów sektora publicznego (PSPP) - proporcjonalnie do udziału spłat w poszczególnych jurysdykcjach i wobec emitentów krajowych i ponadnarodowych. Jeśli chodzi o prowadzone przez Eurosystem zakupy obligacji przedsiębiorstw, pozostałe reinwestycje będą mocniej nakierowane na emitentów o lepszym oddziaływaniu na klimat. Takie podejście - bez uszczerbku dla mandatu EBC w zakresie stabilności cen - pomoże przeprowadzić stopniową dekarbonizację utrzymywanych przez Eurosystem zasobów obligacji przedsiębiorstw, zgodnie z celami porozumienia paryskiego - dodano.

Bank podał, że reinwestycje spłat kapitału w ramach zakupów aktywów netto PEPP potrwają co najmniej do końca 2024 r.

Jeśli chodzi o program PEPP, Rada Prezesów zamierza reinwestować spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach tego programu co najmniej do końca 2024. W każdym razie wygaszanie w przyszłości portfela PEPP będzie się odbywać w sposób kontrolowany, żeby nie zaburzać odpowiedniego nastawienia polityki pieniężnej - podano.

W związku z tym Rada Prezesów przy reinwestowaniu spłat kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych z portfela PEPP nadal będzie stosować elastyczność, tak aby przeciwdziałać związanym z pandemią zagrożeniom dla mechanizmu transmisji polityki pieniężnej - dodano.

EBC podał, że będzie monitorować wpływ programu TLTRO na nastawienie w polityce monetarnej.

W miarę jak banki będą spłacać kwoty pożyczone w ramach ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących, Rada Prezesów będzie regularnie oceniać, jak ukierunkowane operacje pożyczkowe przyczyniają się do nastawienia polityki pieniężnej - napisano w komunikacie.

Po ogłoszeniu decyzji kurs euro spadał o 0,04 proc. wobec dolara do 1,0983. Rentowność 10-letnich bundów spadała o 13 pb. do 2,15 proc.

Następne posiedzenie EBC odbędzie się 15-16 marca. Po posiedzeniu zostaną opublikowane najnowsze projekcje makroekonomiczne.