​Rafako uzgodniło warunki ugody ze spółką Nowe Jaworzno Grupa Tauron dotyczącej budowy nowego bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III - poinformowało Rafako w komunikacie. Przypomnijmy, że blok węglowy został wyłączony po tym, jak wykryto w nim usterki. Rafako przekonywało, że nie jest w stanie dokończyć prac do lutego 2022 roku bez dodatkowego wsparcia.

Wybudowany kosztem ponad 6 mld zł węglowy blok 910 MW w Elektrowni Jaworzno III uruchomiono z opóźnieniem w listopadzie 2020 r. W czerwcu 2021 roku został wyłączony z powodu usterek naprawianych obecnie przez wykonawców z konsorcjum Rafako-Mostostal Warszawa. Zgodnie z uzgodnionym kilka miesięcy temu harmonogramem prac naprawczych, blok miał zostać uruchomiony do 25 lutego 2022 r. Jednocześnie, przy udziale Prokuratorii Generalnej trwały mediacje między Tauronem a wykonawcą bloku.

W środę wieczorem Rafako i Tauron poinformowały o uzgodnieniu warunków ugody między Rafako a należącą do Grupy Tauron spółką Nowe Jaworzno Grupa Tauron (NJGT). Warunki ugody zostały parafowane, natomiast ugoda nie została jeszcze podpisana. Jej postanowienia dotyczą m.in. zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz ramowego harmonogramu realizacji kontraktu, w tym zmiany terminu ponownej synchronizacji bloku w Jaworznie do 29 kwietnia 2022 r. oraz terminu zakończenia okresu przejściowego do 30 października 2022.

Przedstawiony przez generalnego wykonawcę termin ponownej synchronizacji z siecią bloku o mocy 910 MW przyjmujemy do wiadomości. Harmonogram prac uwzględnia zastosowanie dodatkowych rozwiązań, które zminimalizują ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych postojów jednostki w przyszłości - skomentował pełniący obowiązki prezesa Taurona Artur Michałowski.

Priorytetem wszelkich podejmowanych przez nas działań i przedsięwzięć jest jak najszybsze uruchomienie jednostki i rozpoczęcie pracy w polskim systemie energetycznym - dodał szef energetycznej spółki.

Mediacje przy udziale mediatorów Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej przynoszą konkretne rezultaty. Liczymy na efektywną współpracę z generalnym wykonawcą, która pozwoli na zakończenie prac naprawczych i optymalizacyjnych - podkreślił Artur Michałowski.

W parafowanej ugodzie strony zobowiązały się do niedochodzenia wobec siebie wszelkich roszczeń (w tym kar umownych), powstałych lub mogących powstać ze zdarzeń zaistniałych przed dniem zawarcia ugody, z wyłączeniem roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, roszczeń z tytułu solidarnej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, oraz roszczeń wykonawcy z kontraktu wobec NJGT za prace należycie zrealizowane przed dniem zawarcia ugody.

Wejście ugody w życie będzie zależne od uzyskania przez NJGT i wykonawcę niezbędnych zgód korporacyjnych, przedłożenia NJGT przez wykonawcę przedłużonych lub nowych gwarancji zabezpieczających należyte wykonanie kontraktu oraz nowych lub przedłużonych gwarancji zwrotu zaliczki, a także prawomocnego zatwierdzenia ugody przez właściwy sąd powszechny.

Wsparcie finansowe dla Rafako

Należąca do Taurona spółka Nowe Jaworzno Grupa Tauron jest jednym z sygnatariuszy podpisanego w październiku listu intencyjnego dotyczącego potencjalnego zawiązania konsorcjum, którego celem będzie nabycie akcji Rafako przez PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych oraz Polimex Mostostal. Rola spółki NJGT w konsorcjum dotyczyć będzie badania ryzyk dotyczących sytuacji Rafako w kontekście naprawy bloku o mocy 910 MW w Jaworznie, jednak Tauron nie będzie angażował się w ten proces finansowo. Już wcześniej Tauron informował, iż nie planuje zaangażowania kapitałowego w spółkę Rafako, która była wykonawcą bloku i prowadzi jego naprawę.

W czerwcu, podczas bieżącego postoju bloku, zdiagnozowana została konieczność naprawy istotnych elementów kotła. Prace naprawcze, realizowane w rejonie komory paleniskowej, mają doprowadzić do ponownego uruchomienia jednostki i trwałej poprawy działania bloku w dłuższej perspektywie czasowej.

Pracując z pełną mocą blok w Jaworznie będzie mógł wytwarzać około 6,5 terawatogodzin energii elektrycznej rocznie, zużywając nawet 2,5 mln ton węgla. Docelowo blok w Jaworznie osiągnie minimum techniczne na poziomie 37 proc.