Senat w poniedziałek wieczorem debatował nad ustawą, która ma umożliwić przeprowadzenie wyborów prezydenckich z możliwością głosowania korespondencyjnego. Po godz. 23 rozpoczęły się głosowania nad poprawkami. Ostatecznie ustawa zostałą przyjęta. Za głosowało 94 senatorów, 1 był przeciw, a 4 wstrzymało się od głosu.

Najważniejsze poprawki, przyjęte przez trzy połączone komisje - ustawodawczą, praw człowieka, praworządności i petycji oraz samorządu terytorialnego i administracji państwowej przedstawił senator Marek Borowski jako sprawozdawca komisji.

Przyznał, że ta ustawa, w przeciwieństwie do poprzedniej, o "wyborach kopertowych", idzie we właściwym kierunku. Fakt, że kierunek był prawidłowe nie oznacza, że wszystkie przepisy były precyzyjne i nie budziły wątpliwości  - zaznaczył. Dodał, że skoro przyjęto w komisjach do ustawy około 40 poprawek, w tym większość bardzo zgodnie, pokazuje, że do tej ustawy można mieć sporo zastrzeżeń. Przekonywał też, że gdyby Sejm poświęcił ustawie więcej niż 10 godzin, jak to miało miejsce, Senat mógłby nad nią pracować krócej.


Tłumaczył m.in. poprawkę, jaką zgłosili wicemarszałkowie Gabriela Morawska-Stanecka i Michał Kamiński, zakładającą przesunięcie wyborów na czas po 6 sierpnia. Przekonywał, że w sytuacji w której nie była opublikowana uchwała PKW, uzasadnione były wątpliwości konstytucyjne wobec stanu, w którym jesteśmy. Dobrze się stało, że w dniu dzisiejszym ta publikacja uchwały PKW nastąpiła - dodał.

Borowski przyznał, że zamówione opinie konstytucjonalistów były zróżnicowane, ale publikacja uchwały PKW określiła stan konstytucyjny i umożliwiała wycofanie poprawki. Uważam, że tak Senat powinien pracować, nie powinien przechodzić do porządku dziennego nad wątpliwościami - podkreślał Borowski. Zreferował też najważniejsze poprawki komisji, nad którymi, jak przyznał, "trochę zaciążył duch podejrzliwości, że pewne rozwiązania w tej ustawie mogą być wykorzystane w sposób niegodny, niewłaściwy".

Podkreślał, że przyjęte poprawki m.in. określają, że marszałek Sejmu będzie musiała kalendarz wyborczy ustalać w porozumieniu z PKW, a zarówno na rejestrację komitetu wyborczego, jak i na rejestrację kandydata będzie 10 dni. Gdyby nie ta poprawka, przekonywał, "marszałek mogła czas na zbieranie podpisów wyznaczyć niezwykle krótki, praktycznie zaporowy". Inna z poprawek określa, że to PKW, a nie minister zdrowia będzie decydować, że na określonym terenie będą tylko wybory korespondencyjne.

Kolejna poprawka przesądza, że pakiet wyborczy musi być pokwitowany przez wyborcę, inna zwiększa czas antenowy w radiu i telewizji na kampanię, kolejna zwiększa minimalną liczbę członków obwodowych komisji wyborczych z 3 do 5. Kolejna poprawka zakłada podwyższenie limitu wydatków dla "nowego" komitetu wyborczego (nie startującego w wyborach 10 maja) z 50 proc. standardowej kwoty do 75 procent. Jeszcze inna z przyjętych poprawek, referował Borowski, zakłada, że koszty, które samorządy będą ponosiły w związku z wyborami będą zrefinansowane, bo zostaną potraktowane jako zadania zlecone.

Jeśli te poprawki zostałyby przyjęte przez Sejm, będziemy mieli gwarancje, że te wybory nie będą budzić wątpliwości - mówił Borowski. Zwracam się do posłów z PiS, aby poważnie potraktowali to, co komisje proponują - dodał.

Jako sprawozdawca mniejszości wystąpił wicemarszałek Senatu Marek Pęk (PiS), apelując o przyjęcie jeszcze tylko jednej poprawki - zakładającej precyzyjne ustalenie, w jaki sposób zostaną sfinansowane działania Poczty Polskiej, która bierze udział w przeprowadzeniu procesu wyborczego.

Chodzi w tej poprawce, byśmy dokładnie określili, z jakiej części budżetu będzie wynagrodzona Poczta Polska i jaka będzie podstawa naliczenia należnych operatorowi środków - mówił Pęk. To tak wyglądało, jakbyście państwo chcieli się odegrać na Poczcie Polskiej - komentował sprzeciw wobec tej poprawki.

Przyjęto 36 poprawek

Senatorowie przyjęli w sumie 36 poprawek. Wśród nich jest ta zakładającą, że w kalendarzu wyborczym będzie co najmniej 10 dni na rejestrację komitetu wyborczego kandydata na prezydenta i na zebranie podpisów, a także, że marszałek Sejmu określi kalendarz wyborczy w porozumieniu z PKW.

Inna z senackich poprawek określa, że to PKW, a nie minister zdrowia będzie decydować, że na określonym terenie będą tylko wybory korespondencyjne.

Senatorowie zaakceptowali poprawkę, zgodnie z którą dopuszczone ma być udzielenie poparcia zgłoszonym nowym kandydatom na prezydenta za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, kandydaci na prezydenta zbierali 100 tys. podpisów niezbędnych do rejestracji w sposób tradycyjny, na papierze. 

Przyjęto także poprawkę, że wyborca głosujący w kraju podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych niezwłocznie po doręczeniu pakietu wyborczego wypełnia kartę do głosowania wkłada ją do koperty na kartę do głosowania, którą zakleja, a następnie kopertę tę wkłada do koperty zwrotnej łącznie z podpisanym oświadczeniem o osobistym i tajnym oddaniu głosu, adresuje kopertę zwrotną wskazując adres właściwej obwodowej komisji wyborczej i oddaje kopertę zwrotną odpowiednio upoważnionemu pracownikowi Poczty Polskiej albo upoważnionemu pracownikowi urzędu gminy.