Sejm uchwalił w czwartek nowelizację ustawy zakładającą utworzenie funduszu kompensacyjnego, który pozwoli osobom zaszczepionym, hospitalizowanym z powodu niepożądanych odczynów poszczepiennych ubiegać się o świadczenie kompensacyjne.

Głosowało 439 posłów, za przyjęciem ustawy było 428, przeciw - 7, wstrzymało się 4 posłów. Przeciw było jedynie 7 posłów Konfederacji (Krzysztof Bosak, Artur Dziambor, Krystian Kamiński, Dobromir Sośnierz, Krzysztof Tuduj, Michał Urbaniak, Robert Winnicki), a od głosu wstrzymało się 4 posłów KO (Tomasz Aniśko, Klaudia Jachira, Małgorzata Tracz, Urszula Zielińska). Wszyscy pozostali posłowie, którzy uczestniczyli w głosowaniu poparli utworzenie Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych.

Poselski projekt zmiany ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw wpłynął do Sejmu 2 grudnia i został okrojony, wobec przedłożonego równo cztery miesiące wcześniej rządowego projektu, do zmian w pięciu ustawach, głównie zdrowotnych. Rządowy projekt dotyczył zmian łącznie w 13 regulacjach.

Uchwalona w czwartek ustawa przewiduje utworzenie Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych. Pozwoli on osobom zaszczepionym, hospitalizowanym z powodu niepożądanych odczynów poszczepiennych ubiegać się o świadczenie kompensacyjne "bez konieczności odwoływania się do długotrwałej procedury postępowania przed sądami powszechnymi".

Jego wysokość zależy przede wszystkim od długości pobytu w szpitalu. Maksymalna kwota wynosi 100 tys. zł.

Kto będzie mógł się ubiegać o odszkodowanie?

Świadczenie kompensacyjne będzie przysługiwało zaszczepionemu, gdy w wyniku szczepienia pojawią się działania niepożądane wymienione w charakterystyce produktu leczniczego, które spowodowały konieczność hospitalizacji przez co najmniej 14 dni albo wystąpi wstrząs anafilaktyczny (powodujący konieczność obserwacji na szpitalnym oddziale ratunkowym, izbie przyjęć lub hospitalizację przez okres do 14 dni).

Świadczenie kompensacyjne będzie przysługiwało zarówno wtedy, gdy działanie niepożądane szczepionki było bezpośrednią przyczyną hospitalizacji, jak i wtedy, gdy następstwem działania niepożądanego było pogorszenie stanu zdrowia, wymagające hospitalizacji, ale przez okres nie krótszy niż 14 dni.

Świadczenie będzie uzyskiwane w trybie postępowania administracyjnego zakończonego decyzją administracyjną Rzecznika Praw Pacjenta (RPP), po uzyskaniu w ramach tego postępowania opinii Zespołu ds. Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych. Termin na rozpatrzenie wniosku wyniesie dwa miesiące, co ma zapewnić szybkie ustalenie prawa do świadczenia i jego szybką wypłatę.

W przypadku wniosku niekompletnego lub nienależycie opłaconego Rzecznik Praw Pacjenta będzie wzywać wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 30 dni od dnia doręczenia ze wskazaniem stwierdzonych w nim braków, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Również w razie braku podstawy do oceny merytorycznej wniosku Rzecznik będzie mógł wydać decyzję bez udziału Zespołu. Na decyzję wydaną przez Rzecznika będzie przysługiwać skarga do sądu administracyjnego.

Członków Zespołu powoływać będzie na pięć lat Rzecznik Praw Pacjenta, a w jego skład wejdzie co najmniej 6 specjalistów - lekarzy mających specjalizację w dziedzinie chorób zakaźnych, pediatrii, alergologii, neurologii, chirurgii, kardiologii i pulmonologii, przydatną w ocenie merytorycznej wniosków. Wynagrodzenie dla członków Zespołu oszacowano w 2022 r., podobnie jak w kolejnych latach, na 360 tys. zł, a koszt związany z obsługą postępowań i Funduszu przez Biuro Rzecznika Praw Pacjenta na 40 tys. zł (m.in. w pierwszym roku to m.in. utworzenie stanowisk pracy, potem ich utrzymanie, koszty wysyłki i korespondencji).

200 zł za wniosek

Złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego będzie podlegało opłacie w wysokości 200 zł, uiszczanej na rachunek bankowy Funduszu. Opłata zostanie zwrócona w razie przyznania świadczenia. Głównym źródłem finansowania Funduszu będą wpłaty na rachunek bankowy Funduszu, dokonywane przez firmy farmaceutyczne czy hurtownie, które zawarły ze Skarbem Państwa umowę na realizację dostaw szczepionek ochronnych.

Niezależnie też od uzyskanego świadczenia w ramach Funduszu, osoba, która zdecyduje się na złożenie pozwu o wypłatę zadośćuczynienia lub odszkodowania, w związku z wystąpieniem działań niepożądanych po szczepieniu, ma prawo do dochodzenia swoich praw w postępowaniu sądowym.