Maturzyści przystąpią do pisemnego egzaminu z języka francuskiego na poziomie podstawowym. Egzamin pisemny na poziomie podstawowym z wybranego języka obcego nowożytnego jest jednym z obowiązkowych na maturze.

Język francuski jest czwartym - po angielskim, niemieckim i rosyjskim - wybieranym językiem obcym na maturze. Chęć jego zdawania na poziomie podstawowym zadeklarowało 579 tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników.

Część absolwentów po południu przystąpi także do pisemnego egzaminu z francuskiego na poziomie rozszerzonym. Rozpocznie się on o godz. 14.00. Chęć jego zdawania zadeklarowało 906 tegorocznych absolwentów.

Nie są oni jedynymi, którzy w piątek będą pisali egzamin z francuskiego. Razem z nimi piszą go też abiturienci z wcześniejszych roczników.

Egzamin z języka angielskiego został przeprowadzony 8 maja, z niemieckiego - 14 maja, a z rosyjskiego - 16 maja. Pozostałe języki: hiszpański i włoski będzie zdawało po mniej niż jednym procencie abiturientów. Egzaminy z tych przedmiotów przeprowadzone zostaną: 21 i 22 maja.

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym, a ponadto do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy tzw. przedmiotów do wyboru - może ich wybrać maksymalnie sześć.

W grupie przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne. Egzaminy z przedmiotu do wyboru są zdawane na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy zaliczane są także - na tym poziomie - matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

Wśród maturzystów - co roku - są osoby, które decydują się zdawać egzaminy z kilku języków obcych. Stąd w przypadku niektórych języków liczba abiturientów zdających egzamin na poziomie rozszerzonym jest większa niż liczba zdających na poziomie podstawowym.

Abiturienci muszą przystąpić także do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego.

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie ma wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego (nie ma progu zaliczeniowego), służy tylko przy rekrutacji na studia.

Abiturienci, którzy nie mogą przystąpić do egzaminów w sesji majowej, a uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, mogą przystąpić do nich w sesji dodatkowej w czerwcu.

Wyniki matur zostaną ogłoszone 4 lipca.

Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Ten, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może je poprawiać dopiero za rok.