Komisja Europejska przedstawiła polskim władzom swoje obawy co do zgodności z unijnym prawem nowej ustawy o cudzoziemcach, która weszła w życie w zeszłym tygodniu – dowiedziała się nasza dziennikarka w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginon. Zgodnie z nowelą, cudzoziemiec zatrzymany niezwłocznie po nielegalnym przekroczeniu granicy postanowieniem komendanta straży granicznej będzie musiał opuścić terytorium Polski.

Nieoficjalnie jeden z urzędników Komisji Europejskiej wytłumaczył, że obawy dotyczą przepisu, zgodnie z którym z Polski - a więc z Unii Europejskiej - można wydalić cudzoziemca nawet, gdy wystąpi on z wnioskiem o udzielenie pomocy międzynarodowej.

Zgodnie z unijnym prawem azylowym, cudzoziemiec ubiegający się o ochronę międzynarodową nie może być wydalony z terytorium państwa członkowskiego UE w czasie rozpatrywania jego wniosku.

Bruksela ma obawy także co do arbitralnych uprawnień i działań straży granicznej i tzw. "pushback", czyli wypychania imigrantów z Polski. Konieczne jest natychmiastowe wykonanie zobowiązań unijnych, zwłaszcza wobec osób wymagających szczególnej troski, zwłaszcza dzieci - przekazał korespondentce RMF FM rzecznik Komisji Europejskiej.  

Rzecznik Praw Obywatelskich alarmował niedawno, że "zmiany nie mają oparcia w obowiązujących Polskę dyrektywach UE i mogą naruszać Konwencję Genewską".

Polska zaostrzyła przepisy graniczne

Przygotowaną w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji nowelizację ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw opublikowano 25 października w Dzienniku Ustaw. Nowela weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zgodnie ze zmienioną ustawą, komendant placówki straży granicznej sporządzi protokół przekroczenia granicy i wyda postanowienie o opuszczeniu przez takiego cudzoziemca terytorium Polski. Poza nakazem opuszczenia naszego kraju, zostanie też objęty czasowym zakazem wjazdu do Polski i państw Strefy Schengen.

Zakaz wjazdu zostanie orzeczony na okres od 6 miesięcy do 3 lat. W tym czasie dane takiej osoby zamieszczone zostaną w wykazie cudzoziemców, których pobyt w Polsce jest niepożądany oraz w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu. Na postanowienie komendanta placówki straży granicznej przysługiwać będzie zażalenie do komendanta głównego SG, ale nie wstrzyma ono wykonania postanowienia.

Nowela wprowadziła ponadto przepis do ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony w Polsce. Zgodnie z nim Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców może pozostawić bez rozpoznania wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, jeśli został on złożony przez cudzoziemca zatrzymanego niezwłocznie po nielegalnym przekroczeniu granicy zewnętrznej UE, chyba, że "przybył (on) bezpośrednio z terytorium, na którym jego życiu lub wolności zagrażało niebezpieczeństwo prześladowania lub ryzyko wyrządzenia poważnej krzywdy oraz przedstawił wiarygodne przyczyny nielegalnego wjazdu na terytorium Polski i złożył wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej niezwłocznie po przekroczeniu granicy".

Nowelizacja zmieniła też ustawę o ochronie granicy państwowej, wprowadzając kary więzienia lub grzywny za niszczenie infrastruktury granicznej. W szczególności chodzi o ogrodzenia, zasieki, zapory lub rogatki.

Opracowanie: