W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie wydłużające do 28 marca naukę zdalną uczniom klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Rozporządzenie wprowadza też naukę w trybie hybrydowym dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w czterech województwach.

Chodzi o nowelizację rozporządzenia ministra edukacji i nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19.

Zgodnie z nią do 28 marca wydłużone zostaje zdalne nauczanie dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, szkół podstawowych dla dorosłych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia zawodowego, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych i domów wczasów dziecięcych. Do 28 marca zawieszone jest też nadal stacjonarne funkcjonowanie szkolnych schronisk młodzieżowych.

Nauka młodszych uczniów pozostaje bez zmian, z wyjątkiem czterech województw: lubuskiego, mazowieckiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Tam do 28 marca zawieszona zostaje nauka stacjonarna w klasach I-III szkół podstawowych; uczniowie z tych klas będą się uczyć w trybie hybrydowym. W przypadku województwa warmińsko-mazurskiego jest to złagodzenie dotychczasowych obostrzeń (w tym województwie uczniowie klas I-III szkół podstawowych od 1 marca uczą się zdalnie). W pozostałych trzech województwach jest to zaostrzenie obostrzeń.

Nauczanie hybrydowe - zgodnie z nowelą - ma polegać na tym, że nie więcej niż 50 proc. uczniów ma realizować zajęcia w szkole, a co najmniej 50 proc. uczniów ma realizować zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Wskazano, że zadaniem dyrektora szkoły podstawowej będzie takie ustalenie harmonogramu prowadzenia zajęć zdalnie i w budynku szkoły, biorąc pod uwagę, w miarę możliwości, równomierne i naprzemienne realizowanie tych zajęć przez każdego ucznia.

W pozostałych 12 województwach uczniowie klas I-III szkół podstawowych i szkół specjalnych, którzy 18 stycznia wrócili do nauki stacjonarnej w szkołach, nadal będą uczyć się w tym trybie.

W całym kraju w przedszkolach i placówkach wychowania przedszkolnego zajęcia, tak jak dotąd, będą obywały się stacjonarnie.

Nadal obowiązywać będą też pewne wyjątki dotyczące ograniczenia nauczania stacjonarnego wprowadzone poprzednimi nowelami rozporządzenia.

W obecnej nowelizacji dopisano jeszcze jeden - umożliwiono uczniom szkół policealnych prowadzących kształcenie w zawodach, dla których ministrem właściwym jest minister do spraw zdrowia, realizację praktyk zawodowych w miejscu ich prowadzenia, co jest uzasadnione specyfiką kształcenia w zawodach medycznych.

Niezmienione pozostają zasady dotyczące funkcjonowania szkół i placówek specjalnych. Ponadto, w przypadku dziecka niepełnosprawnego lub dziecka, które nie ma możliwości nauczania w domu również utrzymuje się dotychczasowe rozwiązania.

Również bez zmian pozostają zasady dotyczące funkcjonowania szkół podstawowych i ponadpodstawowych: sportowych, mistrzostwa sportowego oraz szkół z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego.