Senat w głosowaniu zgłosił poprawki do ustawy budżetowej na 2023 r. Zaproponował m.in. zwiększenie budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia o 6,5 mld zł, czy wykreślenie zapisu, na mocy którego publiczna radiofonia i telewizja mają otrzymać 2,7 mld zł w obligacjach.

Senat w czwartek podjął uchwałę w sprawie ustawy budżetowej na 2023 r. Izba wyższa przyjęła większość spośród 81 przygotowanych poprawek do budżetu. Odrzucona została jedna, a trzy zostały wykluczone przez inne przegłosowane poprawki.

Przed głosowaniami Senat zdecydował, żeby większość poprawek zblokować i głosować łącznie.

Wśród poprawek, których przyjęcie poparł Senat są m.in. zwiększenie budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia o 6,5 mld zł, aby zrekompensować funduszowi zaprzestanie finansowania przez państwo części zadań służby zdrowia; zwiększenie o 2 mld zł wydatków na leczenie chorób nowotworowych u dzieci, o 700 mln zł wydatków na psychiatrię dziecięcą czy o 500 mln zł na in vitro.

Senatorowie zgodzili się też na wykreślenie zapisu, na mocy którego publiczna radiofonia i telewizja mają otrzymać 2,7 mld zł w obligacjach jako rekompensatę za utracone wpływy z abonamentu.

Zdecydowano też o zmniejszeniu limitu emisji papierów skarbowych, które mają zostać przekazane różnym instytucjom, z 25 mld zł do 22,3 mld zł.

Senatorowie poparli też wniosek o przywróceniu 10 mln zł dla Kancelarii Senatu z przeznaczeniem na wsparcie dla Polonii. Opowiedziano się również za zwiększeniem wydatków na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych czy zwiększeniem budżetu Rzecznika Praw Obywatelskich.

Senat opowiedział się także za zmianą zapisanej w budżecie inflacji średniorocznej z 9,8 proc. na 13,1 proc., czyli do poziomu prognozowanego przez Narodowy Bank Polski.

Aprobatę uzyskały w głosowaniu także poprawki zgłoszone w trakcie środowego plenarnego posiedzenia Senatu. Chodzi m.in. o przekazanie 50 mln zł na pogłębienie toru wodnego i modernizację portu w Elblągu czy zwiększenie o ponad 51 mln zł wydatków budżetowych Najwyższej Izby Kontroli. Akceptację senatorów uzyskały też poprawki dotyczące finansowania inwestycji infrastrukturalnych jak m.in. budowa obwodnic Opola, Świdnicy, czy Starogardu Gdańskiego.

Ustawa budżetowa na 2023 rok

W grudniu 2022 r. Sejm uchwalił ustawę budżetową na 2023 r. Zgodnie z nią wydatki budżetu wyniosą 672,7 mld zł, dochody 604,7 mld zł, a deficyt budżetu nie może być większy niż 68 mld zł.

Wskaźnik waloryzacji wynagrodzeń w sferze budżetowej określono na 7,8 proc., a świadczeń emerytalno-rentowych na 13,8 proc. Zaplanowano także wzrost wydatków na obronność - do 3 proc. PKB.

Tegoroczny budżet na obronę narodową ma wynieść blisko 100 mld zł oraz 30-40 mld zł z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych.