​Minister nauki i szkolnictwa wyższego, Dariusz Wieczorek podpisał rozporządzenie o podwyżkach pensji. Nauczyciele akademiccy będą zarabiać więcej, średnio o 30 proc. Największą podwyżkę dostaną profesorowie.

Podpisany przez ministra Wieczorka dokument, dotyczy przede wszystkim zwiększenia minimalnego wynagrodzenia zasadniczego dla profesorów uczelni publicznych. Podwyżki odczują także pozostali pracownicy akademiccy.

Załącznikiem do rozporządzenia jest tabela zawierająca cztery stawki wysokości podwyżek:

  • profesor (wzrost o 2 160 zł, w sumie 9 370 zł);
  • profesor uczelni (wzrost o 1 792,80 zł, w sumie 7 777,10 zł);
  • adiunkt (wzrost o 1 576,80 zł, w sumie 6 840,10zł);
  • asystenta wykładowcy (wzrost o 1 080 zł, w sumie 4 685 zł).

MNiSW przypomina, że z minimalnym wynagrodzeniem profesora skorelowane są wynagrodzenia nauczycieli akademickich i pracowników naukowych Państwowej Akademii Nauk oraz inne świadczenia w systemie szkolnictwa wyższego.

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wysokość miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w uczelni publicznej dla nauczyciela akademickiego nie może być niższa niż 50 proc. wynagrodzenia profesora, z tym że dla profesora uczelni - nie niższa niż 83 proc., a dla adiunkta - nie niższa niż 73 proc. tego wynagrodzenia.

Rzeczniczka resortu przypomina również, że określone w rozporządzeniu minimalne wynagrodzenie profesorskie wpływa na inne świadczenia w systemie szkolnictwa wyższego i nauki:

  • stypendium socjalne;
  • stypendium rektora;
  • wynagrodzenie członków rady uczelni;
  • dodatek funkcyjny pracownika uczelni publicznej.

Dodatkowo nauczyciel akademicki w uczelni publicznej może otrzymywać dodatek funkcyjny czy dodatek zadaniowy.

MNiSW zastrzega, że faktyczną wysokość wynagrodzeń w uczelniach publicznych kształtują samodzielnie władze uczelni.

Rozporządzenie czeka na publikację w Dzienniku Ustaw. Przepisy rozporządzenia wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 r. Oznacza to, że wraz z podwyżką akademicy dostaną wyrównanie.