Od 4 kwietnia wszystkie żłobki muszą być wpisane do rejestru. Kończy się trzyletni okres przejściowy, jaki prywatne placówki, powstałe przed wejściem w życie tzw. ustawy żłobkowej, miały na dostosowanie się do jej wymogów.

Trzy lata temu weszła w życie ustawa o formach opieki nad dziećmi do lat trzech (tzw. żłobkowa), która zmieniła zasady, na jakich działają żłobki i inne placówki opiekujące się maluchami. Wcześniej żłobki były zakładami opieki zdrowotnej, podlegały resortowi zdrowia. Funkcjonowały również prywatne placówki, które nie były żłobkami, ale prowadziły działalność gospodarczą polegającą na opiece nad dziećmi. Nie podlegały żadnemu nadzorowi.

Ustawa "żłobkowa" przekazała nadzór nad żłobkami Ministerstwu Pracy i Pomocy Społecznej, wprowadziła również inne formy opieki, takie jak klub dziecięcy oraz opiekun dzienny i określiła wymogi, jakie muszą spełniać tego rodzaju placówki. Od 4 kwietnia prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością, która wymaga wpisu do rejestru prowadzonego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Żłobki po nowemu

Aby zarejestrować placówkę, trzeba złożyć wniosek, do którego trzeba dołączyć m.in. wyciąg z rejestru publicznego potwierdzający status podmiotu - w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, a w przypadku osoby fizycznej - oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, a także dokument stwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona opieka. Przed dokonaniem wpisu do rejestru lokal w którym będą przebywać dzieci zostanie sprawdzony.

Ustawa określa m.in. liczbę opiekunów w żłobkach i klubach dziecięcych, a także ich kwalifikacje. Jeden opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie ośmiorgiem dzieci, a gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne, dziecko wymagające szczególnej opieki lub dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia - maksymalnie nad pięciorgiem dzieci. Ponadto w żłobku, do którego uczęszcza więcej niż 20 dzieci, powinna zatrudniona być przynajmniej jedna pielęgniarka lub położna.

Lokal, w którym prowadzony jest żłobek, musi posiadać co najmniej dwa pomieszczenia, w tym jedno przystosowane do odpoczynku dzieci. Z kolei klub dziecięcy może prowadzony być w lokalu, który posiada jedno pomieszczenie, jednak dzieci powinny mieć w nim zapewnione miejsce do odpoczynku. I w żłobku, i w klubie dziecięcym dzieci powinny mieć zapewnioną możliwość spożywania posiłków.