Po raz pierwszy od 1995 roku z Irlandii wyjechało więcej ludzi, niż do niej przyjechało. Najliczniejszą grupę wśród wyjeżdżających stanowili imigranci z nowych państw członkowskich Unii Europejskiej - wynika z najnowszych danych Centralnego Biura Statystycznego, opartych na kwartalnym przeglądzie gospodarstw domowych.

Na ogólną liczbę 65,1 tysiąca emigrantów, którzy w okresie od początku stycznia do końca kwietnia 2009 roku wyjechali z Irlandii z biletem w jedną stronę, obywateli z nowych państw UE było 30,1 tysiąca. Drugą najliczniejszą grupą byli Irlandczycy - 18,4 tysiąca. Większość emigrowała w poszukiwaniu lepszych możliwości pracy z powodu dotkliwego kryzysu gospodarczego w ich kraju.

Liczba nowo przybyłych imigrantów w okresie pierwszych czterech miesięcy bieżącego roku wyniosła natomiast 57,3 tysiąca, co daje przewagę 7,8 tysiąca po stronie wyjeżdżających. W ujęciu rocznym emigracja wzrosła o ponad 40 procent.

W pierwszych czterech miesiącach ubiegłego roku proporcje były odwrotne: liczba imigrantów sięgnęła 83,8 tysiąca, a emigrantów 45,3 tysiąca.

Te same dane wskazują na zmniejszanie się napływu nowo przybywających do Irlandii imigrantów z 10 państw Europy Środkowej i Wschodniej. O ile w okresie styczeń-kwiecień 2008 było ich 33,7 tysiąca, o tyle w okresie styczeń-kwiecień 2009 przyjechało ich tylko 13,5 tysiąca.

Liczba bezrobotnych do końca II kwartału wzrosła do 264,6 tysiąca i była o 108 procent wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Stopa bezrobocia wzrosła natomiast do 11,6 procent. Największy ubytek miejsc pracy wystąpił w budownictwie.