Zgodne z konstytucją są przepisy dotyczące karania za uprawę konopi na własny użytek i ich posiadanie - orzekł Trybunał Konstytucyjny. Skargę konstytucyjną w tej sprawie złożył mężczyzna skazany za takie przestępstwo. TK ocenił równocześnie, że brak jest uzasadnienia dla zakazu posiadania marihuany, gdy jest to uzasadnione względami medycznymi.

Uzasadniając orzeczenie o zgodności z konstytucją przepisów, dotyczących karania za uprawę konopi na własny użytek i ich posiadania, sędzia TK Piotr Tuleja mówił, że "wbrew twierdzeniom skarżącego negatywne skutki używania marihuany są bezsporne". Dodał, że ochrona prawa do prywatności i decydowania o samym sobie nie ma charakteru absolutnego, a wartościami, które przemawiają za karalnością w takich przypadkach, są zdrowie i porządek publiczny.

Skargę konstytucyjną w sprawie wspomnianych przepisów złożył mężczyzna skazany na ich podstawie. W 2011 roku policja znalazła u niego uprawę konopi i susz ich ziela, czyli marihuanę. Sąd skazał go na więzienie w zawieszeniu.

Zgodnie z zaskarżonymi przepisami, "kto, wbrew przepisom ustawy, uprawia mak, z wyjątkiem maku niskomorfinowego, konopie, z wyjątkiem konopi włóknistych, lub krzew koki, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech". Taka sama kara grozi za posiadanie - wbrew przepisom ustawy - środków odurzających lub substancji psychotropowych.

Oceniając te kary jako "nadmiernie dolegliwe", skarżący wniósł o uznanie ich za sprzeczne z konstytucyjnymi zasadami prawa do prywatności, wolności sumienia i wyznania, prawa do ochrony zdrowia oraz zakazu nieludzkiego traktowania.

Prokuratura Generalna i Sejm wnosiły o uznanie przepisu za konstytucyjny.

TK: Zakaz posiadania marihuany do celów medycznych - nieuzasadniony

W jednej sprawie Trybunał Konstytucyjny zgodził się jednak ze skarżącym. Trybunał w jednej kwestii podzielił stanowisko prezentowane przez skarżącego i podnoszone na rozprawie, mianowicie, że brak jest w zasadzie uzasadnienia dla wprowadzenia zakazu posiadania i używania marihuany wtedy, gdy byłoby to uzasadnione względami medycznymi - powiedział sędzia TK Piotr Tuleja. Wyjaśnił, że chodzi na przykład o problem leczenia w stanach terminalnych.

Zaznaczył, że kwestia ta była poza zakresem rozpatrywanej skargi, gdyż nie był to przypadek skarżącego - dlatego TK nie dokonywał oceny zgodności z konstytucją tego zagadnienia.

Podzielając jednak te argumenty TK zdecydował o wydaniu postanowienia sygnalizacyjnego, w którym zasygnalizuje ustawodawcy konieczność dokonywania zmian legislacyjnych w powyższym zakresie - zapowiedział sędzia Tuleja.

(edbie)