Sejm uchwalił ustawę obniżającą zasiłki chorobowe funkcjonariuszy i żołnierzy ze 100 proc. do 80 proc. wynagrodzenia. Posłowie nie zgodzili się na odrzucenie projektu, o co wnosił PiS.

W myśl ustawy żołnierze, policjanci, strażacy, funkcjonariusze służb specjalnych, BOR, Straży Granicznej, Służby Więziennej i Służby Celnej dostaną 80 proc. zasiłku chorobowego, tak jak inni ubezpieczeni. Obecnie ich "chorobowe" wynosi 100 proc. wynagrodzenia.

Pełna stawka zostanie utrzymana, jeśli choroba będzie wynikała z pełnienia służby. Chodzi m.in. o wypadki podczas służby i choroby zawodowe, wypadki w drodze do miejsca pełnienia służby (i powrotnej), choroby w czasie ciąży, sytuacje poddania się badaniom lekarskim koniecznym dla dawców komórek, tkanek i narządów.

Ustawa zakłada też, że lekarze orzecznicy ZUS będą zobowiązani do kontrolowania prawidłowości wystawiania zaświadczeń lekarskich funkcjonariuszom i żołnierzom. Przewiduje też możliwość kontrolowania prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego.

Za przyjęciem ustawy głosowało 271 posłów, 173 było przeciwko, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Posłowie wprowadzili do ustawy kilka poprawek zaproponowanych przez PO - dotyczą one m.in. przepisów o nagrodach rocznych i rozszerzają katalog tych urlopów i zwolnień, za które funkcjonariusze i żołnierze dostają wynagrodzenie.

Posłowie opowiedzieli się także za nałożeniem nie tylko na MSW, ale również na MON obowiązku przedstawienia sprawozdania z funkcjonowania ustawy po roku od jej wejścia w życie.

Ustawę przygotowało MSW. W sierpniu w Sejmie odbyło się wysłuchanie publiczne w tej sprawie. Funkcjonariusze protestowali przeciwko tym zapisom, m.in. przed Sejmem w dniu wysłuchania. 

Ustawę krytykuje Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Związkowcy twierdzą, że jest ona niesprawiedliwa i krzywdząca dla żołnierzy oraz funkcjonariuszy, zapowiedzieli m.in. przygotowanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w przypadku przyjęcia ustawy.

FZZSM zamierza też przygotować obywatelski projekt ustawy zakładającej wprowadzenie płatnych nadgodzin oraz ekwiwalentu za służbę pełnioną w nocy i dni ustawowo wolne od pracy. 

(mpw)