Rząd przyjął projekt nowelizacji dot. sędziów. Przewiduje on jawność oświadczeń majątkowych. Zgodnie z projektem, sędzia składając fałszywe oświadczenie majątkowe popełni przestępstwo i poniesie za nie odpowiedzialność karną - a nie, jak dotychczas, tylko dyscyplinarną.

Rząd chce wprowadzić zasadę jawności oświadczeń majątkowych sędziów i obowiązek publikowania oświadczeń majątkowych sędziów i prokuratorów w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Zmiany dotyczą też przewlekłości postępowania - sąd będzie uwzględniał łączny dotychczasowy czas jego trwania, tj. od momentu wszczęcia postępowania do chwili rozpoznania skargi - niezależnie od tego, na jakim etapie skarga została wniesiona. Założono, że za przewlekłość postępowania będą przyznawane wysokie rekompensaty: od 2 tys. do 20 tys. zł - jednak nie mniej niż 1 tys. zł za każdy rok trwania postępowania dotkniętego przewlekłością.

Ponadto projekt gwarantuje, że postępowania dyscyplinarne wobec sędziów i prokuratorów nie będą się kończyły przed upływem okresu przedawnienia. Przewidziano wydłużenie okresu, w którym będzie można wszcząć postępowanie dyscyplinarne wobec sędziego z 3 do 5 lat od chwili popełnienia czynu. Przewidziano też wydłużenie przedawnienia dyscyplinarnego z 5 do 8 lat, w przypadku wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przed upływem 5 lat.

Przewidziano wprowadzenie nowej kary dyscyplinarnej, polegającej na obniżeniu wynagrodzenia zasadniczego sędziego o 5 do 15 proc. na okres od 6 miesięcy do 2 lat. Określono też inne niż dotychczas skutki niektórych orzekanych kar dyscyplinarnych.

(mal)