We wtorek rząd zajmie się projektem ustawy o działalności antyterrorystycznej, określającej zasady prowadzenia działań antyterrorystycznych. Ministrowie omówią również m.in. projekty zmian w prawie autorskim oraz o aktach stanu cywilnego.

We wtorek rząd zajmie się projektem ustawy o działalności antyterrorystycznej, określającej zasady prowadzenia działań antyterrorystycznych. Ministrowie omówią również m.in. projekty zmian w prawie autorskim oraz o aktach stanu cywilnego.
06.05.2016. Policjanci z Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego w Rzeszowie oraz funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu podczas wspólnych ćwiczeń na bocznicy kolejowej w Przemyślu /PAP/Darek Delmanowicz /PAP

Ustawa przygotowywana w resorcie spraw wewnętrznych i administracji oraz przez ministra - koordynatora służb specjalnych miałaby wejść w życie 1 czerwca. Określa m.in. zasady prowadzenia działań antyterrorystycznych oraz współpracy przy prowadzeniu tych działań.

Za zapobieganie zdarzeniom o charakterze terrorystycznym ma odpowiadać w całości szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. On będzie też koordynował działania służb w tym zakresie, natomiast minister spraw wewnętrznych ma być odpowiedzialny za przygotowania do przejmowania kontroli nad zdarzeniami o charakterze terrorystycznym, reagowanie w przypadku ich wystąpienia oraz usuwanie ich skutków.

Zapisy przewidują dwa rodzaje działań: anty- i kontrterrorystyczne. Działania antyterrorystyczne to - zgodnie z projektem - zapobieganie zdarzeniom, przygotowanie do przejmowania nad nimi kontroli, reagowanie, gdy wystąpią oraz usuwanie ich skutków. Działania kontrterrorystyczne będą polegać na działaniach wobec sprawców takich czynów, osób je przygotowujących lub wspierających je. Będą prowadzone dla wyeliminowania zagrożenia dla życia lub zdrowia osób oraz dla mienia.

Projekt zakłada też utworzenie katalogu zdarzeń o charakterze terrorystycznym i niejawny wykaz osób mogących mieć z nimi związek. Będą w nim zbierane informacje o członkach organizacji uznanych za terrorystyczne oraz osobach działających na ich rzecz, poszukiwanych za taką działalność m.in. listem gończym, czy europejskim nakazem aresztowania.

Wykaz, prowadzony przez szefa ABW, ma zawierać też dane o osobach podejrzewanych o działania terrorystyczne lub uczestniczących w szkoleniach terrorystycznych. Doprecyzowano też zasady wydalania cudzoziemców z kraju.

Według projektu szef ABW w ramach zwalczania terroryzmu może wobec cudzoziemców zarządzić trwające do trzech miesięcy działania operacyjne, m.in. podsłuch rozmów, obserwację i podsłuch w pomieszczeniach i pojazdach, kontrolę treści korespondencji i przesyłek. O swojej decyzji szef ABW zawiadamia ministra koordynatora i prokuratora generalnego. Przedłużenie takich działań ponad trzy miesiące będzie wymagało zgody sądu.

Projektowana ustawa ma zobowiązać do podawania danych osobowych, adresu i danych dokumentu tożsamości przy kupowaniu przedpłaconych kart telefonii komórkowej. Na 2 stycznia 2017 r. projekt określa ostateczny termin podania swoich danych operatorom - wtedy wyłączą działanie kart tym, którzy ich nie podali.

Artykuł dotyczący obowiązku zbierania danych przez operatorów wejdzie w życie 1 lipca 2016 r., a cała ustawa - miesiąc wcześniej.

Limit wydatków na realizację ustawy do 2026 r. wyniesie ponad 350 mln zł - w pierwszych dwu latach (2017-18) po ponad 90 mln zł rocznie, a w kolejnych - ok. 20 mln zł rocznie

Czym jeszcze zajmie się rząd?

Rząd zajmie się też projektem nowelizacji ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego. Jego celem jest przyspieszenie wydawania odpisów aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz usprawnienie pracy urzędów stanu cywilnego.

W swoim projekcie MSWiA proponuje m.in. przyznanie pracownikom urzędów stanu cywilnego uprawnień do przenoszenia do rejestru stanu cywilnego aktów sporządzonych w papierowych księgach - do tej pory każdy taki akt musiał podpisać kierownik USC lub jego zastępca - a także możliwość wydawania odpisów aktów stanu cywilnego z programów komputerowych, które funkcjonowały w urzędach, zanim resort spraw wewnętrznych wprowadził jedną wspólną aplikację Źródło.

Ministrowie zajmą się również projektem zmian w prawie autorskim. Nowela dotyczy zasad zawierania umów na reemisję kablową i wprowadza wyjątek od obowiązkowego pośrednictwa organizacji zbiorowego zarządzania.

Celem noweli, przygotowanej przez resort kultury, jest dostosowanie polskiego prawa do unijnej dyrektywy, która wprowadziła w UE wymóg, aby reemisja utworów była dokonywana wyłącznie na podstawie umowy zawartej z właściwą organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. Wprowadziła zatem tzw. obowiązkowe pośrednictwo organizacji zbiorowego zarządzania, wyłączając co do zasady możliwość bezpośredniego kontraktowania między podmiotem dokonującym reemisji a dysponentem praw autorskich.

Europejskie przepisy przewidują jednak wyjątek od tej zasady w odniesieniu do praw, "z których organizacja radiowa i telewizyjna korzysta w odniesieniu do jej własnych transmisji, niezależnie od tego, czy dane prawa należą do tej organizacji, czy też zostały na nią przeniesione przez innego właściciela praw autorskich i/lub praw pokrewnych". Tymczasem - jak piszą autorzy w uzasadnieniu - polska ustawa nie przewiduje takiego wyjątku, konieczna jest więc stosowna jej nowelizacja.

Rząd zajmie się również projektem zmian w rozporządzeniu w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek.

Nowelizacja ma umożliwić wprowadzenie zaplanowanej na rok 2016 podwyżki wynagrodzeń pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) oraz dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej oraz dostosować katalog stanowisk i kategorii zaszeregowania do realiów występujących w tym zakresie w Centrali i oddziałach regionalnych KRUS.

Wprowadzenie proponowanych zmian do zasad wynagradzania pracowników KRUS nie będzie powodowało skutków finansowych dla budżetu państwa. Zaplanowane wydatki na 2016 rok w Funduszu Administracyjnym, uwzględniają podwyżki wynagrodzeń pracowników KRUS. Po wdrożeniu nowych zasad wynagradzania średni wzrost maksymalnego poziomu wynagrodzeń wyniesie: dla stanowisk kierowniczych - 1 309,00 zł, dla stanowisk urzędniczych - 1 009,38 zł, a dla stanowisk pomocniczych i obsługi - 526,50 zł.

(mn)