Od piątku rodzice mogą składać wnioski w rządowym programie 500 plus. Rząd będzie wypłacał 500 złotych miesięcznie na drugie i każde kolejne dziecko. Wniosek o przyznanie świadczenia trzeba będzie składać co roku. Pieniądze będą wypłacane przelewem na konto lub gotówką.

Od piątku rodzice mogą składać wnioski w rządowym programie 500 plus. Rząd będzie wypłacał 500 złotych miesięcznie na drugie i każde kolejne dziecko. Wniosek o przyznanie świadczenia trzeba będzie składać co roku. Pieniądze będą wypłacane przelewem na konto lub gotówką.
Formularz wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego /Bartłomiej Zborowski /PAP

KOMU PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE

Świadczenie wychowawcze przysługuje każdemu rodzicowi na drugie i każde kolejne dziecko. W tym wypadku nie ma kryterium dochodowego. W przypadku pierwszego dziecka świadczenie przysługuje jedynie wtedy, kiedy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800 złotych. Jeśli dziecko jest niepełnosprawne, wówczas kryterium rośnie do 1200 złotych na osobę.

Pieniądze będą wypłacane do momentu osiągnięcia przez pierwsze dziecko 18 lat. W rodzinach po rozwodzie świadczenie będzie otrzymywał rodzic, który mieszka z dzieckiem i ma prawo do jego opieki. Jeśli prawo do opieki mają oboje rodzice, wówczas obowiązuje zasada "kto pierwszy ten lepszy" - świadczenie będzie więc wypłacane temu rodzicowi, który pierwszy złoży wniosek.

Program dotyczy na takich samych zasadach dzieci adoptowanych, jak i biologicznych.

Świadczenie otrzyma rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.

Jeżeli partnerzy żyją w związku nieformalnym i mają dzieci z poprzednich związków oraz wychowują co najmniej jedno wspólne dziecko, to wówczas świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko będzie uzależnione od kryterium dochodowego, a na pozostałe dzieci bez względu na dochód. Dziecko do 25. r.ż., które pozostaje na utrzymaniu rodziców, jest uwzględniane przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie. Dzięki temu jego młodszy brat lub siostra może nadal otrzymywać wsparcie, jeśli dochód na osobę nie przekroczy 800 zł (1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego).

Świadczenie nie będzie wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia - przede wszystkim świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych. Przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze lub jedyne dziecko uwzględnia się otrzymywane alimenty oraz stypendia socjalne. Zasiłek rodzinny oraz świadczenie pielęgnacyjne nie wlicza się do dochodu rodziny.

JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK?

Tu znajdziecie przykładowo wypełnione wnioski o świadczenie na drugie dziecko i kolejne oraz na pierwsze dziecko.

KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK? I KIEDY DOSTANIEMY PIENIĄDZE?

Wniosek o to świadczenie będzie trzeba składać raz do roku. Będzie można to zrobić przez internet lub osobiście w gminie.

Wnioski będzie można składać od dziś. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia.

Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek.

Okres rozliczeniowy będzie trwał od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Pierwszy okres, na jaki będzie przyznane prawo do świadczenia, będzie dłuższy, gdyż rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r. i trwać będzie do 30 września 2017 roku. Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków w tym roku.

Jeśli złożymy wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustaw, gmina będzie miała do trzech miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenie wychowawczego.

JAKIE DOKUMENTY SĄ POTRZEBNE?

Osoby, które chcą dostać 500 zł na pierwsze dziecko, muszą dołączyć do wniosku odpowiednie oświadczenie o dochodach. W przypadku ubiegania się o świadczenie na kolejne dziecko, nie trzeba będzie mieć żadnych dokumentów dotyczących dochodów. 

We wniosku o 500 zł na drugie dziecko trzeba podać dane osoby starającej się o świadczenie, dane drugiego z rodziców oraz dane dzieci. Jednocześnie gmina sama będzie pozyskiwała podstawowe dane o dochodach, więc nie trzeba będzie już dołączać tych informacji.

Jeśli rodzic będzie chciał dostać 500 zł na pierwsze lub jedyne dziecko, musi dołączyć do wniosku:

- oświadczenia dokumentujące wysokość dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych - jeśli członkowie rodziny osiągają takie dochody,

- oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym – jeśli członkowie rodziny osiągają takie dochody,

- dokumenty (w tym oświadczenia) potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu w przypadku zmian sytuacji dochodowej.

W przypadku rolników trzeba dołączyć oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – dokumenty dotyczące zasądzonych alimentów.

Cudzoziemcy będą musieli przedstawić określone zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce, a rodzice adopcyjni – dokumenty dotyczące przysposobienia.

Nie trzeba załączać aktu urodzenia dzieci.

W przypadku, gdy wniosek będzie wysyłany elektronicznie, składający wniosek będzie miał możliwość również załączenia załączników w formie elektronicznej.

TU MOŻESZ POBRAĆ WNIOSEK

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Wniosek o 500 zł będzie można złożyć w gminie, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej.

Sprawdź, jak złożyć wniosek o „Rodzina 500 plus” on-line przez empatia.mrpips.gov.pl

Sprawdź, jak złożyć wniosek o „Rodzina 500 plus” on-line przez ePUAP

Sprawdź, jak złożyć wniosek o „Rodzina 500 plus” on-line przez PUE ZUS

TU ZNAJDZIESZ WYKAZ MIEJSC W GMINACH, W KTÓRYCH SĄ PRZYJMOWANE WNIOSKI W PROGRAMIE 500 PLUS

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pośrednictwem 21 banków. Bank nie będzie weryfikował danych. Weryfikacja wniosku i decyzja o przyznaniu świadczenia wychowawczego to zadanie gminy, do której wniosek został złożony.
Lista banków:
1. Alior Bank SA,
2. Bank BPH SA,
3. Bank Handlowy w Warszawie SA,
4. Bank Millennium SA,
5. Bank Pekao SA,
6. Bank Pocztowy SA,
7. Bank Polskiej Spółdzielczości SA,
8. Bank Zachodni WBK SA,
9. FM Bank PBP SA (Smart Bank),
10. ING Bank Śląski SA,
11. mBank SA,
12. PKO Bank Polski SA,
13. Raiffeisen Bank Polska SA,
14. SGB-Bank SA,
15. Bank Ochrony Środowiska SA,
16. Getin Noble Bank SA,
17. Deutsche Bank SA,
18. Credit Agricole Bank Polska SA,
19. BGŻ BNP Paribas SA,
20. Plus Bank SA,
21. Eurobank SA.

CO JEŚLI KTOŚ POBIERA PODOBNE ŚWIADCZENIA W UE?

500 zł na drugie dziecko nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzina korzysta za granicą świadczenie o podobnym charakterze. Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie właściwego marszałka województwa w Polsce. Ten zaś przekazuje te informacje do gminy.

W określonych przypadkach świadczenie z programu "Rodzina 500 plus" otrzymać mogą również cudzoziemcy. W przypadku cudzoziemców obywateli UE/EOG i Szwajcarii, analogicznie jak wobec Polaków przebywających za granicą, stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz inne umowy międzynarodowe wiążące nasz kraj. W przypadku pozostałych obcokrajowców, którzy przebywają w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji oraz tych, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", warunkiem przyznania świadczenia jest zamieszkiwanie w Polsce wraz z rodziną.

SKŁADANIE WNIOSKÓW BEZPŁATNE - UWAGA NA OSZUSTÓW

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Pomocy Społecznej przestrzega przed fałszywymi stronami internetowymi o programie 500 plus. Jedyne strony z autoryzowanymi przez rząd informacjami o programie to: rodzina500plus.gov.pl, obywatel.gov.pl oraz witryny ministerstw.

Wnioski o świadczenie wychowawcze są bezpłatne. Za złożenie wniosku nie będzie pobierana żadna opłata.

Ostrzeżenie opublikowało również Ministerstwo Cyfryzacji. Resort podkreśla m.in., że żadna z instytucji zaangażowanych w składanie wniosków o wypłatę świadczenia nie żąda od swoich klientów podawania lub potwierdzania drogą mailową czy SMS-ową danych takich jak: imię i nazwisko, numer dowodu osobistego, PESEL, miejsce zamieszkania ani przekazywania innych tego typu wrażliwych informacji.

Najważniejsze punkty programu 500+

- świadczenie wychowawcze przysługuje każdemu na drugie i każde kolejne dziecko - bez kryterium dochodowego;

- świadczenie na pierwsze dziecko przysługuje wtedy, kiedy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800 złotych; jeśli dziecko jest niepełnosprawne kryterium rośnie do 1200 złotych;

- świadczenie wypłacane jest do momentu osiągnięcia przez dziecko 18 lat;

- 500 złotych - to kwota, od której nie będą odprowadzane żadne składki;

- w rodzinach po rozwodzie świadczenie przysługuje temu z rodziców, który z dzieckiem zamieszkuje;

- zasada "kto pierwszy ten lepszy": obowiązuje w przypadku, gdy po rozwodzie prawo do opieki ma oboje rodziców - świadczenie wychowawcze będzie wypłacane temu, kto pierwszy złoży wniosek;

- prawo do świadczenia będzie ustalane na 1 rok;

- program dotyczy na takich samych zasadach dzieci adoptowanych, jak i biologicznych.