Rzecznik Praw Obywatelskich w liście do Trybunału Konstytucyjnego przestrzega, że zaplanowane na czwartek ogłoszenie wyroku w sprawie wyboru sędziów do KRS przez Sejm będzie nieważne, bo wydane z rażącym naruszeniem prawa. Adam Bodnar uzasadnia swoje wnioski trzema powodami.

Rzecznik Praw Obywatelskich w liście do Trybunału Konstytucyjnego przestrzega, że zaplanowane na czwartek ogłoszenie wyroku w sprawie wyboru sędziów do KRS przez Sejm będzie nieważne, bo wydane z rażącym naruszeniem prawa. Adam Bodnar uzasadnia swoje wnioski trzema powodami.
/PAP /PAP

1 - Rozprawa za wcześnie

Rzecznik pisze, że o wszczęciu postępowania z wniosku senatorów PiS dowiedział się z pisma Prezes Trybunału 21 lutego. Inaczej niż we wcześniejszych podobnych pismach, prezes TK pominęła w zawiadomieniu informację o wynikającym z art. 63 ustawy o TK terminie 30 dni na zgłoszenie udziału RPO w tym postępowaniu.

Rozprawa w połączonej z innym wnioskiem sprawie senatorów PiS ma się jednak odbyć już 14 marca, tymczasem ustawowy termin na zgłoszenie udziału w niej upływa dla RPO dopiero 22 marca - a więc już po wydaniu w niej wyroku.

>>>PRZECZYTAJ LIST RPO DO TK<<<

Rzecznik podkreśla, że przepisy nie przewidują żadnych wyjątków od wyznaczonego terminu 30 dni na ew. przystąpienie do postępowania. Wyznaczenie terminu ogłoszenia wyroku TK przed upływem ustawowego terminu na zgłoszenie udziału i stanowiska przez Rzecznika - pisze do TK Bodnar - stanowi jaskrawe naruszenie ustawy o Trybunale, jak też ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, poprzez uniemożliwienie organowi konstytucyjnemu podjęcia stosownej decyzji w ustawowo wyznaczonym terminie.

RPO dodaje, że orzeczenie wydane bez udziału legitymowanego uczestnika skutkować będzie nieważnością postępowania.

2 - Nie można niejawnie

Zdaniem RPO, niedopuszczalne jest też ogłoszenie czwartkowego wyroku po posiedzeniu niejawnym, jak planuje Trybunał. Rzecznik przywołuje art. 92 ust. 2 ustawy o TK, jasno stwierdzający, że do niejawnego rozpoznania wniosku konieczne są stanowiska wszystkich uczestników postępowania, tymczasem ze strony internetowej TK wynika, że stanowiska Sejmu i Prokuratora Generalnego (obligatoryjnych uczestników postępowania) nie zostały Trybunałowi doręczone.

TU PISALIŚMY WIĘCEJ O SPRAWIE

Rozpoznanie wniosku grupy senatorów RP na posiedzeniu niejawnym, bez zapoznania się ze stanowiskami Sejmu i Prokuratora Generalnego stanowić będzie rażące naruszenie art. 92 ust. 2 zdanie drugie ustawy o TK - pisze Rzecznik - tym samym postępowanie w tej sprawie przed Trybunałem obarczone będzie wadą nieważności.

3 - Tzw. sędzia-dubler w składzie orzekającym

Rzecznik Praw Obywatelskich kolejny raz zwraca też uwagę na wyznaczenie do składu orzekającego Justyna Piskorskiego, wybranego na obsadzone wcześniej przez prof. Lecha Morawskiego prawidłowo obsadzone miejsce w TK.

Zdaniem Adama Bodnara, rozpoznanie sprawy w składzie z udziałem Pana Justyna Piskorskiego także skutkować będzie nieważnością postępowania.

 

Autor: