Dziś szkoły ponadpodstawowe ogłoszą listy uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia. Do 30 lipca uczniowie mają czas, by złożyć w szkole, do której się dostali, oryginał świadectwa szkolnego i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Zasady postepowania rekrutacyjnego są takie jak w latach ubiegłych. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej musiał przygotować wniosek, na którym określał listę swoich preferencji, tzn. kolejność szkół i klas, do których chciałby chodzić, począwszy od tej najbardziej wymarzonej, przez inne, które także byłyby dla niego odpowiednie.

Wniosek należało złożyć w szkole pierwszego wyboru. Po zakończeniu roku szkolnego trzeba go było uzupełnić o oryginał lub kopię świadectwa ukończenia szkoły, a po otrzymaniu zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty uzupełnić także o oryginał lub kopię zaświadczenia.
Dziś zostaną ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Trzeba ich szukać w wybranych szkołach lub na ich stronach internetowych.

O zakwalifikowaniu kandydata do wybranej szkoły decydują przeliczone na punkty wyniki z egzaminu ósmoklasisty i punkty za oceny na świadectwie szkolnym i za inne osiągnięcia ucznia.

Listy ogłoszone - co dalej?

Od 23 do 30 lipca w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, należy potwierdzić wolę przyjęcia. W tym celu trzeba złożyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.

Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe potrzebne jest także zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

Ostateczne listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia.


Rekrutacja uzupełniająca

3 sierpnia rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsce. Potrwa do 5 sierpnia.

16 sierpnia szkoły podają do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniających. Między 17 a 20 sierpnia należy potwierdzić wolę przyjęcia do danej szkoły. 23 sierpnia szkoły publikują listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w rekrutacji uzupełniającej.

Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu.

Harmonogram ogłoszony przez ministra edukacji i nauki dotyczy tylko postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych dla młodzieży. Nie dotyczy szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych. Harmonogramy rekrutacji do tych szkół będą ogłaszane przez właściwego kuratora oświaty.