Majątek przestępców będzie konfiskowany nawet bez wyroku skazującego. Państwo będzie zabierać także majątek, który przestępca przekazał innej osobie. Reporterzy RMF FM ujawniają szczegóły ustawy o konfiskacie rozszerzonej, która ma być nowym orężem w walce z przestępcami. Jej projekt został przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Chodzi o zablokowanie tych kruczków prawnych, która sprawiały, że adwokaci przestępców mogli chronić majątek swoich klientów.

Nowa ustawa zakłada, że przestępca będzie musiał udowodnić pochodzenie całego swojego majątku z ostatnich pięciu lat. Jeśli tego nie zrobi, to straci całość. Co ważne, jeżeli przed sądem udowodnione zostanie przestępstwo, ale bandyta uniknie skazania z powodu śmierci, niepoczytalności albo przedawnienia, to i tak straci majątek.

Jeżeli pieniądze dał innej osobie, a ona mogła przypuszczać, że pochodzą z przestępstwa, to również ona traci te pieniądze. Chyba, że udowodni ich legalność.

Procedura konfiskaty

W przypadku złapania przestępcy, pod lupę trafi cały jego majątek zgromadzony w ciągu ostatnich 5 lat - nie tylko pieniądze pochodzące z badanego przestępstwa. Od razu ustanowiony zostanie zarządca tego majątku. Podejrzany będzie musiał udowodnić pochodzenie każdej złotówki z ostatnich pięciu lat. Jeżeli tego nie zrobi, to straci całość.

Co ważne, jeżeli majątku pochodzącego z kradzieży albo handlu narkotykami nie da się odnaleźć, sąd będzie mógł nałożyć na przestępcę karę w wysokości równowartości poszukiwanego majątku.

Nowa ustawa trafi teraz pod obrady rządu.

Najważniejsze punkty nowej ustawy:

1) Konfiskata nie tylko majątku z badanego przestępstwa. Przestępca, będzie musiał udowodnić pochodzenie całego swojego majątku, nie tylko dotyczącego badanego przestępstwa. Będzie musiał to robić 5 lat wstecz.

2) Konfiskata rzeczy nienależących do przestępcy. Przepadają także rzeczy przeniesione na inne osoby, chyba że istnieje pewność, iż nie można było przypuszczać, że majątek pochodzi z przestępstwa. Jest i drugie zastrzeżenie: "jeżeli jego właściciel lub inna osoba uprawniona na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach przewidywała albo mogła przewidzieć, że może ono służyć lub być przeznaczone do popełnienia przestępstwa".

3) Konfiskata równowartości ukrytego/zniszczonego majątku. Jeżeli skradziony majątek został zniszczony albo ukryty, to "sąd orzeka środek karny ściągnięcia równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów lub składników i praw majątkowych".

4) Zabezpieczenie. Majątek, który może podlegać konfiskacie, od razu będzie zabezpieczany przez ustanowienie zarządcy przymusowego.

5) Przepadek majątku bez wyroku. Możliwy będzie przepadek majątku bez wyroku skazującego: "zabezpieczenie nie upada w przypadku umorzenia postępowania z powodu niewykrycia sprawcy, jego śmierci lub niepoczytalności w chwili czynu albo przedawnienia karalności, a także w przypadku zawieszenia postępowania w sprawie, w której nie można ująć oskarżonego, albo nie może on brać udziału w postępowaniu z powodu choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby, chyba że osoba zainteresowana wykaże legalność pochodzenia mienia i środków służących do jego nabycia".

Vacatio legis: Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

(mpw)