Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, która dotyczy m.in. kwestii zabezpieczenia rodziny zmarłych sędziów TK oraz doprecyzowuje kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska sędziego TK.

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, która dotyczy m.in. kwestii zabezpieczenia rodziny zmarłych sędziów TK oraz doprecyzowuje kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska sędziego TK.
Siedziba TK /md /Archiwum RMF FM

Jak podkreśliła Kancelaria Prezydenta, nowelizacja ustawy o statusie sędziów TK wprowadza zmianę w regulacji dotyczącej praw i obowiązków sędziów Trybunału Konstytucyjnego, która obejmuje odesłanie do przepisów dotyczących praw i obowiązków sędziów Sądu Najwyższego.

W komunikacie dodano, że zmiana ta wynika z faktu, iż obecnie obowiązujące przepisy odwołują się w sposób fragmentaryczny do przepisów określających prawa i obowiązki sędziów zawartych w ustawie z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym, w sytuacji gdy ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego nie zawiera pełnego uregulowania tej kwestii.

"Ponadto, ustawa zmienia regulację określającą wymagania, jakie spełniać ma kandydat na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, dodając - jako warunek objęcia urzędu sędziego Trybunału Konstytucyjnego - również spełnienie wymagań niezbędnych do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego. Obowiązująca ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego stanowi jedynie o spełnieniu wymagań niezbędnych do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego" - czytamy w komunikacie.

Nowelizacja dot. również kwestii świadczeń z tytułu zabezpieczenia społecznego dla rodzin zmarłych sędziów TK, w tym rodzin sędziów TK w stanie spoczynku. W nowelizacji zawarto bardziej precyzyjne odesłanie do analogicznych rozwiązań z ustawy o Sądzie Najwyższym, bowiem gdy przyjmowano ustawę o statusie sędziów TK uczyniono odesłania do ustawy o SN, ale w niewystarczającym zakresie.

W celu - jak uzasadniano - zapewnienia spójności i ciągłości regulacji dotyczącej statusu rodzin zmarłego sędziego TK, wprowadzono także przepis, że regulacje te mają "obowiązywać z mocą od dnia wejścia w życie ustawy o statusie sędziów TK".

Ustawa o statusie sędziów TK z listopada 2016 roku określa sposób nawiązania, zakres i zasady ustania stosunku służbowego sędziego TK, prawa i obowiązki sędziego Trybunału, sprawy immunitetu i nietykalności osobistej oraz zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziego TK oraz prawa i obowiązki sędziego Trybunału w stanie spoczynku.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.