Świadectwa szkolne z numerem PESEL miałyby obowiązywać w podstawówkach, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Wszystkie te szkoły miałyby też opracować własny wzór świadectwa. Takie zmiany przewiduje resort edukacji w nowym rozporządzeniu.

Wzory cenzurek opracowane przez szkoły będą zatwierdzane przez kuratora oświaty. Jednocześnie określono niezbędne elementy, jakie powinno zawierać każde świadectwo szkolne. Będą to obok imienia i nazwiska ucznia, data urodzenia, klasy i nazwy szkoły oraz numer PESEL ucznia. Zachowana zostanie zasada, że na świadectwach z wyróżnieniem umieszczany będzie, tak jak obecnie, biało-czerwony pionowy pasek. Zachowana ma być dotychczasowa kolorystyka świadectw ukończenia szkoły

Zmianie ulegną też cenzurki maturzystów. Związane jest to z wprowadzaniem obowiązkowego egzaminu pisemnego z matematyki. Ci maturzyści, którzy zdawali egzamin w latach ubiegłych, a będą chcieli poprawić wynik egzaminu lub zdawać egzamin z dodatkowego przedmiotu, otrzymają świadectwo wydane według starego wzoru. Ze świadectw ukończenia szkół zawodowych, zasadniczej szkoły zawodowej i technikum, zniknie nazwa zawodu, w kierunku którego uczył się absolwent.

Rodzice 5-latków i 6-latków będą dostawać specjalne dokumenty-informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole po rocznym przygotowaniu w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, punkcie przedszkolnym lub zespole wychowania przedszkolnego. Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało wzór takiej informacji.

Autorzy projektu rozporządzenia w sprawie świadectw chcą, by część przepisów weszła w życie z dniem 1 września tego roku, a część wcześniej - po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia w Dzienniku Ustaw.