Senat przyjął bez poprawek ustawę o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym – "Mama 4 plus". Przewiduje ona, że matki, które urodziły i wychowały przynajmniej czworo dzieci, będą miały prawo do minimalnej emerytury. Ustawa trafi teraz do prezydenta.

Za przyjęciem ustawy bez poprawek głosowało 57 senatorów. Nikt nie był przeciw, a 26 senatorów wstrzymało się od głosu.

"Mama 4 plus". Kto będzie mógł wystąpić o świadczenie?


Zgodnie z ustawą o świadczenie w ramach programu "Mama 4 plus" będą mogły się ubiegać matki, które osiągnęły wiek emerytalny 60 lat. Świadczenie będzie przysługiwało także ojcom czworga dzieci po osiągnięciu 65 lat, w razie śmierci matki albo porzucenia przez nią dzieci.

Prawo do świadczenia będą miały także osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w ramach rodzinnej pieczy zastępczej z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej. Osoby takie będą musiały dołączyć do wniosku orzeczenie sądu o powierzeniu im sprawowania pieczy zastępczej nad dzieckiem.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie mógł przyznać na wniosek osoby zainteresowanej (matki lub ojca): Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w decyzji administracyjnej, po zbadaniu m.in. sytuacji dochodowej danej osoby. Świadczenie przysługiwać będzie w wysokości najniższej emerytury. Po marcowej waloryzacji minimalna emerytura będzie wynosiła 1100 zł brutto.

Świadczenie nie będzie przysługiwać osobie, którą sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub której sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej oraz w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowania małoletnich dzieci, np. ze względu na odbywanie kary pozbawienia wolności.


Od kiedy będzie można składać wnioski?


Podczas dyskusji w Senacie wiceszef resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Marcin Zieleniecki poinformował, że wnioski o świadczenie będzie można składać od planowanego dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 marca. Świadczenie będzie przysługiwało od pierwszego dnia miesiąca, w którym prezes ZUS lub KRUS podejmie decyzję o jego przyznaniu.

Jeżeli sprawa warunków tego świadczenia będzie dostatecznie wyjaśniona, wniosek będzie dobrze uzasadniony, uzupełniony, będzie zawierał pełną dokumentację dowodową, to decyzja powinna być wydana w ciągu trzydziestu dni od dnia złożenia wniosku - tłumaczył Zieleniecki. Jeżeli taka decyzja zostanie wydana jeszcze w marcu, to (...) przyznanie świadczenia, czy wypłata świadczenia, nastąpi od 1 marca, czyli za marzec jeszcze osoba ubiegająca się o świadczenie, takie świadczenie uzyska - dodał.  


Ile osób może skorzystać z nowego świadczenia?

Według szacunków resortu rodziny, pracy i polityki społecznej z nowych przepisów skorzysta około 65 tys. osób, które dziś nie mają prawa do emerytury lub renty, oraz 20,8 tys. osób, które pobierają świadczenia poniżej poziomu najniższej emerytury.

W budżecie państwa na 2019 r. na program "Mama 4 plus" zagwarantowano około 801,3 mln zł.