Wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń zmniejszających ryzyko zakażenia dzieci i młodzieży podczas pobytu na zimowym wypoczynku - to jeden z celów procedur opisanych w wytycznych przygotowanych przez MEiN, MZ i GIS dla organizatorów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży.

Wytyczne Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny dla organizatorów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2021/2022 opublikował na swojej stronie internetowej w środę resort edukacji i nauki.

Jak czytamy w tym dokumencie celem opisanych procedur jest m.in. wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń zmniejszających ryzyko zakażenia dzieci i młodzieży podczas pobytu na wypoczynku, minimalizowanie ryzyka zakażenia poprzez wprowadzenie zrozumiałego regulaminu dla uczestników wypoczynku oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów lub pełnoletnich uczestników chcących uczestniczyć w wypoczynku.

Co znalazło się w wytycznych?

Wytyczne podzielono na cztery części. Pierwsza dotyczy zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom podczas pobytu na wypoczynku. Druga zapewnienia bezpieczeństwa w obiektach wypoczynku. Kolejna opisuje procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem uczestników wypoczynku, kierownika, wychowawcy lub innej osoby, z którą zawarto umowę o pracę, umowę cywilno-prawną lub umowę wolontariacką dotyczącą wykonywania zadań podczas wypoczynku. Opisano też procedury postępowania w przypadku kontakt w ciągu ostatnich 10 dni z osobą zakażoną koronawirusem.

W wytycznych napisano m.in., że uczestnicy zimowego wypoczynku powinni być zdrowi w dniu wyjazdu, co poświadczyć mają ich rodzice lub prawni opiekunowie dziecka lub pełnoletni uczestnicy w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Obiekt, w którym odbywa się wypoczynek powinien mieć też infrastrukturę umożliwiającą zapewnienie izolacji osobom z objawami wskazującymi na wystąpienie infekcji, w tym w szczególności choroby zakaźnej.

Pomiędzy turnusami obiekt powinien być poddany gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, blatów, włączników.

W wytycznych są też wskazówki dotyczące wyżywienia. Na przykład rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków. Po każdej grupie należy dezynfekować blaty stołów i poręcze krzeseł.