Każdy wyborca otrzyma w lokalu wyborczym dwie karty do głosowania: białą z listami kandydatów na posłów, oraz żółtą – z nazwiskami kandydatów na senatorów.

Wybory do Sejmu - karta biała

W wyborach do Sejmu na karcie do głosowania umieszczone są listy kandydatów na posłów w kolejności numerów, jakie otrzymały komitety wyborcze. Ponieważ obecne wybory to głosowanie przedterminowe, komitety, które wystawiały kandydatów w poprzednich wyborach i zarejestrowały listy również w tegorocznych, zachowały numery list z 2005 r.

Wyborca otrzymując kartę do głosowania powinien sprawdzić, czy są na niej dwie pieczęcie: w prawym dolnym rogu powinna być wydrukowana pieczęć właściwej okręgowej komisji wyborczej, w lewym - kolorowa pieczęć obwodowej komisji wyborczej. Tylko karta mająca takie pieczęcie jest ważna.

Należy bardzo uważnie wypełniać kartę do głosowania, bo w razie pomyłki nie można otrzymać nowej. Głosując należy postawić znak "x" bądź "+" w kratce, która znajduje się z lewej strony nazwiska kandydata, którego chcemy poprzeć. Postawienie w kratce innego znaku lub jej zamazanie spowoduje, że głos będzie nieważny.

Jeśli znak "x" pojawi się przy nazwiskach dwóch lub więcej kandydatów z tej samej listy okręgowej - głos będzie ważny, ale zaliczony zostanie na konto tego kandydata, którego nazwisko znajduje się wyżej na liście.

Głos zostanie uznany za nieważny jeśli znak "x" postawiony zostanie przy nazwiskach dwóch lub więcej kandydatów z różnych list, lub nie będzie go przy nazwisku żadnego kandydata.

Stanie się tak również wtedy, gdy znak "x" postawiony zostanie przy nazwisku kandydata, który wcześniej został skreślony z listy, albo gdy głos został oddany na kandydata listy, która została unieważniona.

Wybory do Senatu - karta żółta

Nieco inaczej wygląda głosowanie w wyborach do Senatu. Na jednej, żółtej karcie wyborczej umieszczone są nazwiska kandydatów na senatorów w kolejności alfabetycznej. Przy nazwiskach jest podana nazwa komitetu wyborczego, który wystawił kandydat lub jej skrót.

Również tutaj głosuje się stawiając znak "x" w kratce znajdującej się z lewej strony nazwiska kandydata.

Aby głos był ważny, trzeba postawić znak "x" przy nazwiskach tylu kandydatów, ilu senatorów wybieranych jest w danym okręgu, lub przynajmniej przy jednym nazwisku. Na przykład jeśli w okręgu do zdobycia są 4 mandaty senatorskie, można postawić maksymalnie

cztery znaki "x", a minimalnie jeden.

W wyborach do Senatu głos jest nieważny, jeśli znak "x" nie pojawi się przy żadnym nazwisku lub przy nazwiskach większej liczby kandydatów niż jest mandatów do zdobycia w danym okręgu. Głos zostanie uznany za nieważny jeśli znak "x" postawiony zostanie np. przy dwóch nazwiskach, a przy trzecim kratka zostanie zamazana, albo gdy wskazany zostanie kandydat, który został wcześniej skreślony z listy osób ubiegających się o mandat senatorski.

Znaki, dopiski, a nawet rysunki na karcie do głosowania nie powodują unieważnienia karty i głosu, o ile znajdują się poza kratką, przeznaczoną do wpisania znaku "x".