Ponad 55 proc. ankietowanych w sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" uważa, że skuteczne ściganie sprawców przemocy domowej najbardziej poprawiłoby sytuację kobiet w Polsce. Jednocześnie zdecydowana większość jest za tym, by wprowadzić kary dla przedsiębiorców, którzy dyskryminują kobiety płacowo.

Uczestników badania dla RMF FM i "DGP" poproszono o wskazanie trzech najważniejszych kwestii, których wprowadzenie poprawiłoby sytuację kobiet w Polsce. 

Najczęstszymi odpowiedziami były te związane z wymiarem sprawiedliwości, czyli skuteczne ściganie sprawców przemocy domowej (tę odpowiedź wskazało ponad 55 proc. ankietowanych) i zmiana definicji i karania gwałtu - tak, by umożliwiło to skuteczniejsze ściganie sprawców (52,3 proc.).

Ważne - zdaniem uczestników badania - są kwestie finansowe. Według danych Rzecznika Praw Obywatelskich, opublikowanych w kwietniu 2021 roku, luka płacowa, czyli różnice w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn piastujących te same stanowiska i wykonujących te same obowiązki, wynosi 8,5 proc.

Ponad 43,5 proc. ankietowanych wskazało jako jedno z rozwiązań, które mogłyby poprawić sytuację kobiet w Polsce, właśnie skuteczne wyegzekwowanie równości wynagrodzenia na tych samych stanowiskach.

Zagadnienia społeczne, między innymi związane z aborcją, są kolejnymi najczęstszymi odpowiedziami - 21,7 proc. ankietowanych wskazało na liberalizację aborcji do 12. tygodnia ciąży, a 17 proc. powrót do poprzedniego prawa aborcyjnego.

Dla ankietowanych ważna jest również możliwość finansowania in vitro z pieniędzy państwowych (tę opcję wskazało 31,5 proc. ankietowanych) i bezpłatna antykoncepcja (15,7 proc.).

Znacznie mniejszą wagę respondenci przywiązują do urlopów. Zaledwie 12,6 proc. wskazało, że sytuację kobiet w Polsce poprawi wydłużenie urlopów rodzicielskich, a 8,6 proc. - wprowadzenie dłuższego obowiązkowego urlopu dla ojców.

Najrzadziej w badaniu RMF FM i "DGP" wskazywano na wprowadzenie feminatywów, czyli żeńskich końcówek m.in. przy nazwach pełnionych funkcji. Tę opcję wybrało zaledwie 2,6 proc. uczestników badania.

Czy przedsiębiorców powinno się karać?

Ankietowani w sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" zostali również zapytani, czy należy wprowadzić kary dla przedsiębiorców, którzy dyskryminują kobiety płacowo.

Zdecydowana większość uczestników badania, bo 62,6 proc., uważa, że takie rozwiązanie jest niezbędne, przy czym odpowiedź "zdecydowanie" tak wybrało 27,3 proc., a "raczej tak" - 45,3 proc.

19,9 proc. ankietowanych jest z kolei zdania, że przedsiębiorców nie powinno się w tej sprawie karać. 7,5 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

Badanie dla RMF FM i "DGP" zostało zrealizowane w dniach 3-5 marca na próbie 1000 osób metodą CAWI & CATI 50/50.