W Sejmie uchwalono ustawę, która gwarantuje sołtysom dodatkowe świadczenie miesięczne w wysokości 300 zł. Warunkiem jest to, by sprawowali swoją funkcję przez co najmniej dwie kadencje i nie krócej niż 8 lat. Kolejnym kryterium przyznawania świadczenia jest wiek: w przypadku kobiet przynajmniej 60 lat, a w przypadku mężczyzn - 65 lat.

Sejm opowiedział się w piątek za poprawką zgłoszoną przez Prawo i Sprawiedliwość. Zgodnie z nią świadczenie pieniężne będzie przysługiwało sołtysom, którzy pełnili swoją funkcję przez co najmniej dwie kadencje i nie mniej niż przez 8 lat (w rządowym projekcie była mowa o 10 latach).

Ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa przewiduje przyznanie dodatkowego świadczenia w wysokości 300 zł miesięcznie osobom, które osiągnęły wiek 60 lat w przypadku kobiet, a 65 lat w przypadku mężczyzn.

Świadczenie na wniosek osoby uprawnionej ma być wypłacane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, natomiast finansowane z budżetu państwa i corocznie - 1 marca - waloryzowane ustawowym wskaźnikiem waloryzacji. Maksymalny limit wydatków budżetowych w projekcie ustalono na niespełna 74 mln zł w 2023 r. W kolejnych latach ma rosnąć od ponad 162 mln zł w 2024 r. do prawie 233 mln zł w 2032 r. Ustawa ma obowiązywać od 1 lipca 2023 r.

Za uchwaleniem "Ustawy o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa " opowiedziało się 438 posłów, przeciw było 12, nikt się nie wstrzymał. Sejm pracował nad czterema różnymi projektami zgłoszonymi przez rząd, Senat, Solidarną Polskę i Koalicję Polską.