Stocznia Szczecińska Nowa bez ogrzewania. Firma od listopada nie płaciła za dostarczane ciepło. Zalega już ponad milion złotych.

Oto fragment pisma jakie dostaliśmy od firmy dostarczającej ciepło:

Deklarujemy daleko idące zrozumienie sytuacji gospodarczej w jakiej znalazła się Stocznia, jednakże dbając

o bezpieczeństwo i ekonomię własnej działalności, a szczególnie w trosce o pozostałych klientów, decyzja o wstrzymaniu dostaw ciepła jednocześnie wstrzyma narastanie dalszych zaległości finansowych Stoczni, które będą skutkować stratami na działalności podstawowej i w efekcie mieć istotny i negatywny wpływ na poziom oferowanych przez SEC cen.

Stocznia należy do kluczowych klientów SEC i każde opóźnienie lub zaniechanie w zapłacie za wykonaną usługę nie pozostaje bez znaczenia dla kondycji ekonomicznej naszego przedsiębiorstwa, które po dokonaniu sprzedaży ciepła samo zobowiązane jest do dokonania zapłaty swoim dostawcom, podwykonawcom, czy pracownikom.

Stocznia w Szczecinie już dwukrotnie przechodziła proces upadłości - w latach 90-tych oraz w roku 2002.

W obu przypadkach upadające podmioty nie uregulowały należności za dostawy ciepła i SEC poniósł straty finansowe, dlatego zrozumiałe jest, że obecnie SEC dokłada starań, aby tego uniknąć.

Ciepło Stoczni w liczbach:

- Stocznia zajmuje znaczący udział w strukturze sprzedaży ciepła SEC w wysokości 2,5%.

- Na potrzeby grzewcze Stoczni, SEC zabezpiecza miesięcznie moc cieplną w wysokości 10 MW,

którą zakupuje od dostawcy ZEDO S.A.

- Średnia roczna sprzedaż ciepła z lat 2006-2008 wynosi 98,6 tys. GJ.

- Średni roczny obrót z tytułu sprzedaży ciepła z lat 2006-2008 wynosi 3,6 mln zł.

- Aktualnie nieuregulowane zobowiązania Stoczni wobec SEC wyniosą ponad 1,0 mln zł.

452,3 tys. zł za listopad 2008 r. oraz 552,3 tys. zł za grudzień 2008 r.

Zobowiązanie do 24.01.2009 r. zostanie naliczone, po dokonaniu odczytu poboru ciepła.

SEC jednocześnie informuje, że oprócz Stoczni nie posiada dłużników o tak wysokim zadłużeniu. Należności za dostawy ciepła monitorowane i windykowane są na bieżąco, a w przypadku powstawania zadłużenia zawierane są ugody, które przez dłużników są należycie wykonywane.

SEC deklaruje, że wznowienie dostaw ciepła może nastąpić niezwłocznie po spełnieniu przez Stocznię świadczeń pieniężnych wnikających z Umowy, zarówno powstałych przed jak i powstałych po wszczęciu postępowania kompensacyjnego, w oparciu o art. 59 Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku . Zgodnie z nim, dopuszczalne jest dokonywanie płatności wobec SEC powstałych po dniu i przed dniem wszczęcia postępowania kompensacyjnego, co w konsekwencji oznacza, że możliwa jest kontynuacja dostaw ciepła, o ile dostawy ciepła będą dla Stoczni niezbędne w dla prowadzenia działalności gospodarczej w celu ochrony wartości majątku Stoczni podlegającego sprzedaży.