Województwo świętokrzyskie

1. Josif Brodski twierdzi, że "przeznaczeniem dzieła sztuki zawsze jest przetrwać swego stwórcę". Omawiając wybrane dzieła powstałe do końca XIX wieku wykaż, że wypełniły one swoje przeznaczenie.

2. Przyjmując punkt widzenia wybranych bohaterów literackich, odpowiedz na pytanie poety: "Cóż jest prócz sławy co warte?

3. Literatura, film, teatr. Która z wymienionych sztuk najbardziej odpowiada twojej wrażliwości? Odpowiedź uzasadnij, omawiając wybrane dzieła XX wieku.

4. Zwracając uwagę na sposób kreowania portretu (w wierszu po takim tytułem), odpowiedz na pytanie, co -według Leopolda Staffa - jest istotą losu człowieka.

Województwo Podkarpackie, Lubelskie

1. "Wieś nie jest tak prosta jakby się zdawało" (Stefan Żeromski). Odwołując się do wybranych przykładów przedstaw różne sposoby widzenia wsi w literaturze.

2. Camus twierdził, że "samo wdzieranie się na szczyt starczy, by wypełnić serce człowieka". Wybierz i zaprezentuj tych bohaterów literackich, którzy podjęli trud zmagania się z losem.

3. "Najwyższa to doskonałość umieć zażywać szczerze swego istnienia". Rozważ ponadczasowość słów Montaigne'a odwołując się do utworów pisarzy różnych epok.

4. Zinterpretuj wiersz Stanisława Barańczaka "Widokówka z tego świata" jako poetycką refleksję o kruchości ludzkiego bytu.

Województwo Wielkopolskie, Lubuskie, Zachodniopomorskie

1. "Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła". Czy w czasach dominacji kultury masowej Twoje doświadczenia czytelnicze pozwalają potwierdzić sąd Wisławy Szymborskiej?

2. Jacy jesteśmy - Polacy? Opracuj wypowiedź, poszukując przykładów w literaturze dwóch - trzech wybranych epok.

3. Czy prawda i dobro zapewniają człowiekowi szczęście? Jak na to pytanie odpowiadają bohaterowie literaccy różnych epok?

4. Interpretacja utworów (do wyboru): a) C.K. Norwid, "Moja ojczyzna"i K. Wierzyński, "Europa. Jak poeci różnych epok odpowiadają na pytanie "gdzie ma ojczyzna"? Interpretując wiersze, zwróć uwagę na sposób wyrażania refleksji oraz na ukształtowanie wypowiedzi. b) Władysław Stanisław Reymont - "Chłopi" (interpretacja i analiza podanego fragmentu powieści)

Województwo Małopolskie

1. Dyskusje i polemiki, a także waśnie i kłótnie - wskaż, jaką pełnią funkcję w utworach literackich różnych epok.

2. Odnosząc się do wybranych utworów, rozważ myśl Władysława Tatarkiewicza: "Samotność jest przyjemnością dla tych, którzy jej pragną i męką dla tych, co są do niej zmuszeni".

3. "Od nas także zależy, co w dziełach widzimy". (Czesław Miłosz) Co w wielkiej literaturze romantyzmu i pozytywizmu może "zobaczyć" i zaakceptować współczesny, młody Polak? Odpowiedz na pytanie, odwołując się do wybranych dzieł tych okresów literackich.

4. Interpretując załączony wiersz Bronisława Maja ("Kto da świadectwo czasom?"), przedstaw dramat pokolenia poety.

Województwo Śląskie

1. Jest zawsze miejsce na nadzieję ... (Gustaw Herling Grudziński). Zaprezentuj utwory literackie, w których odnalazłeś motyw nadziei i wiary w sens pokonywania trudności.

2. Rodzice i dzieci w utworach literackich różnych epok. Na wybranych przykładach przedstaw związki uczuciowe i konflikty postaw.

3. Rozważ, o ile historia naszego narodu wpłynęła na tematykę utworów literackich wybranych epok.

4. Dokonaj analizy i interpretacji wiersza Leopolda Staffa "Znad ciemnej rzeki... ", zwracając uwagę na sposób obrazowania i język poetyckiej refleksji.

Województwo Kujawsko-Pomorskie

1. Trud i wierności sobie. Rozważania o postawach wybranych bohaterów literackich.

2. O wędrówce jako metaforze ludzkiego losu i jej literackich ujęciach w wybranych utworach.

3. Bywa nieraz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów (Jan Paweł II). Rozważ myśl w odniesieniu do utworów XX wieku i współczesnego czasu.

4. Interpretacja do wyboru: a) tekstu poetyckiego Tadeusza Różewicza Drzewo, prozatorskiego Czesława Miłosza "Żegnajcie wyspy" b) tekstu prozatorskiego z zadaniami - Michał Głowiński "Ten śmieszny Prometeusz "

Województwie Mazowieckie

1. Dawid H. Lawrence twierdził, że cała wielka literatura opowiada o moralności. Odwołując się do wybranych utworów, potwierdź ten pogląd lub podejmij z nim polemikę.

2. Współbrzmi, zachwyca, przeraża... Jaką rolę spełnia pejzaż w literaturze i sztuce ? W swoich rozważaniach odwołaj się do wybranych przykładów.

3. "Ajschylos. W 2500 rocznicę urodzin". Sprawdzian z rozumienia czytanego tekstu i tworzenia własnego.

4. Dokonaj interpretacji wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego "Westchnienie". Zwróć uwagę na to, w jaki sposób poeta opisuje siebie, a jak świat.

Województwo Podlaskie

1. "Człowiek (...) jest trochę zagubiony w moralnym labiryncie współczesnego świata" (Wiesław Myśliwski). Rozważania o uniwersalnych wartościach, które powinny tworzyć kodeks etyczny człowieka naszej epoki (odwołaj się do tekstów literatury i własnych doświadczeń).

2. "Inny świat" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, "Lalka" Bolesława Prusa, "Kordian" Juliusza Słowackiego - który z tych utworów jest, Twoim zdaniem, najciekawszym literackim świadectwem swych czasów.

3. Analiza tekstu publicystycznego oraz formułowanie własnych opinii na temat zaniku kanonu kultury, literatury. Artykuł (Piotr Śliwiński, Kanon, czyli bunt, Więź, styczeń 2001) i tekst w załączeniu

4. Analiza i interpretacja porównawcza wierszy A. Mickiewicza "Ekskuza" i Czesława Miłosza "Ze szkodą" lub analiza i interpretacja utworu Czesława Miłosza.

Województwo Pomorskie

1. "Skąd przyjdzie odrodzenie do nas, któryśmy skazili i spustoszyli cały glob ziemski? Tylko z przeszłości, jeżeli ją kochamy" (Simone Wail). Uzasadnij sąd, że literatura minionych czasów może być źródłem odnowy człowieka.

2. Funkcje motywu podróży w wybranych utworach różnych epok.

3. Szaleni i rozważni - dwa sposoby kreowania bohatera w literaturze na przestrzeni dziejów.

4. Zanalizuj i zinterpretuj: albo wiersz "Druga przestrzeń" Czesława Miłosza, albo tekst "Lament nie czytanej Biblii" Romana Brandstaettra. Zwróć uwagę na motyw człowieka odwróconego od Biblii.

Województwo Łódzkie

1. Czy tak jak twierdzi Joseph Conrad: "Sztuka to wielkie ucho i wielkie oko świata; słyszy i widzi - i ma zawstydzić, drażnić, budzić sumienie"? Przedyskutuj problem, wykorzystując właściwe teksty kultury.

2. "W życiu nie chodzi o szczęście, lecz o dobre życie" (Barbara Skarga). Rozważ myśl, odwołując się do postaw wybranych bohaterów literackich.

3. "...większą mi rozkoszą podróż niż przybycie" (Leopold Staff). Różne motywy wędrówki w tekstach kultury. Omów na wybranych przykładach i porównaj.

4. Analiza i interpretacja porównawcza wierszy: "Do leszczyny" Czesława Miłosza i "Nie teraz jestem szczęśliwy" Jacka Podsiadły lub interpretacja wiersza "Do leszczyny" Czesława Miłosza.

Województwo Dolnośląskie, Opolskie

1. "Już dom widać /Dym/ Na niebie pełznący cierpliwie/ I matkę w oknie/ Z dłonią nad oczami" (T. Różewicz). Różne obrazy domu w wybranych tekstach kultury.

2. Skomentuj, odwołując się do postaw wybranych bohaterów, sentencję Zbigniewa Herberta "Cnota nie jest azylem słabych, zaś akt wyrzeczenia się jest aktem odwagi.

3. Analiza i interpretacja porównawcza wierszy "Muzeum" Wisławy Szymborskiej i "Z życia przedmiotów" Adama Zagajewskiego lub analiza i interpretacja wiersza Adama Zagajewskiego "Z życia przedmiotów"

4. Rozumienie czytanego tekstu i pisanie wypracowania. Temat składa się z dwóch części: rozumienie czytanego tekstu i pisanie wypracowania. Wybór tego tematu oznacza wykonanie obu części. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie minimum 28 punktów (23 pkt. za część pierwszą, 5 pkt. za część drugą). Część I - rozumienie czytanego tekstu. Test liczy 20 zadań. Wszystkie odnoszą się do fragmentu eseju Zbigniewa Herberta "Tulipanów gorzki zapach". W zadaniach zamkniętych - wybieraj tylko jedną odpowiedź. W zadaniach otwartych - odpowiadaj własnymi słowami. W zadaniach 1. i 17. możesz cytować. Z. Herbert, "Tulipanów gorzki zapach" (fragmenty eseju z tomu Martwa natura z wędzidłem, Wrocław 1993)

Województwo Warmińsko-Mazurskie

1. "Należy uwierzyć, że w tym powszednim krzątaniu są też jakie rzeczy wiekuiste, powszechne"- Maria Dąbrowska. Odwołując się do literatury i własnych doświadczeń podziel się swymi przemyśleniami na temat znaczenia codzienności w życiu człowieka.

2. "Żart bronią jest często zdradą i szkodliwą. Ale też czasem jej trzeba zażyć"- Ignacy Krasicki. Śmiech, żart, kpina, groteska jako sposób wzbudzania refleksji na temat sensu życia. Zaprezentuj wybrane utwory, które według ciebie w mistrzowski sposób realizują tę tezę.

3. "Trzeba śnić cierpliwie w nadziei, że treść się dopełni" - Zbigniew Herbert. Odwołując się do przykładów literatury dokonaj prezentacji i sformułuj sąd o marzycielach, ich walce i posłannictwie.

4. Dokonaj analizy i interpretacji wiersza Anny Kamińskiej "Rozterki Kasandry".