Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Nike i zamierza wystąpić do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tej spółdzielczej kasy. W opublikowanym dzisiaj komunikacie KNF podkreśla, że "aktywa SKOK Nike nie wystarczają na zaspokojenie jej zobowiązań", a także, że już w lipcu ubiegłego roku stwierdzono "głęboką niewypłacalność" SKOK Nike.

W komunikacie KNF czytamy, że "z dniem 7 lipca 2016 r. KNF ustanowiła w SKOK Nike zarządcę komisarycznego", a z jego ustaleń wynikało, że "SKOK Nike posiadała na dzień 6 lipca 2016 r. fundusze własne w wysokości (-) 19 005 tys. zł oraz współczynnik wypłacalności na poziomie (-) 7,92%, co oznacza głęboką niewypłacalność".

Stabilności nie przywróciła SKOK Nike pomoc udzielona jej przez Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową w latach 2013-2016.

W maju tego roku KNF "stwierdziła, że żadna spółdzielcza kasa nie posiada zdolności do przejęcia SKOK Nike". Zainteresowania uczestnictwem w procesie przejęcia Kasy "albo jej wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań" nie zgłosił również żaden krajowy bank.

W związku z tym wyczerpane zostały możliwe do zastosowania przez Komisję formy restrukturyzacji Kasypodkreśla w komunikacie KNF.

Według sprawozdawczości na dzień 31 marca 2017 r., SKOK Nike posiadała fundusze własne w wysokości (-) 24 095 tys. zł i wykazywała bieżącą stratę w wysokości 1 547 tys. zł oraz niepokrytą stratę z lat ubiegłych w wysokości 45 602 tys. zł. Depozyty członkowskie zgromadzone przez 17,3 tys. członków SKOK Nike wynosiły 123 972 tys. zł - relacjonuje KNF.

W związku z głęboką niewypłacalnością SKOK Nike oraz brakiem perspektyw restrukturyzacji tej Kasy jedynym rozwiązaniem wynikającym z przepisów prawa jest zawieszenie działalności i wystąpienie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości kasy, co stanowi formalną przesłankę do uruchomienia wypłat środków gwarantowanych z BFG - stwierdza Komisja w komunikacie.

KNF przypomina również, że zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym "gwarantowane środki są wypłacane przez BFG w terminie 7 dni roboczych" od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółdzielczej kasy, a "w całości gwarantowane są przez BFG depozyty łącznie do równowartości w złotych 100 000 euro".


(e)