Miasto Stołeczne Warszawa ogłosiło konkurs na stanowisko dyrektora Teatru Dramatycznego im. Gustawa Holoubka na pięć kolejnych sezonów artystycznych. Zgłoszenia kandydatur można składać do 8 kwietnia.

Ratusz poinformował na swojej stronie internetowej, że wśród wymagań stawianych kandydatom/kandydatkom są między innymi: wykształcenie wyższe, minimum 5-letnie doświadczenie przy tworzeniu projektów teatralnych, pracy w instytucji kultury lub organizacji pozarządowej w obszarze kultury, a także minimum 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem.

Osoby startujące w konkursie są zobowiązane do pisemnego opracowania 5-letniego programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru. Szczegóły dotyczące wymagań wobec startujących w konkursie zawarte są w zarządzeniu opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgłoszenia można składać do 8 kwietnia.

Jak podkreślono w komunikacie, Miasto Stołeczne Warszawa oczekuje, że Teatr Dramatyczny im. Gustawa Holoubka będzie łączył poszanowanie tradycji teatralnego rzemiosła z poszukiwaniem nowoczesnych form scenicznych i dbałością o wysoki poziom artystyczny. "Teatr powinien być instytucją odpowiedzialną, posiadającą spójną misję i wizję oraz rozwijającą aktywną i świadomą publiczność, która się z nim utożsamia. Instytucja powinna zadbać o komfort i oczekiwania dotychczasowej publiczności, ale także otwierać się na nowych odbiorców i nowe odbiorczynie, w tym młodych dorosłych, proponując im odpowiednie spektakle i aktywności, w tym także działania edukacyjne" - wskazano.


W ogłoszeniu konkursowym zwrócono uwagę na sytuację kryzysową w Teatrze i na potrzebę stworzenia planu naprawczego. Zaznaczono, że przeciwdziałanie sytuacjom konfliktowym w zespole, tworzenie przyjaznego i bezpiecznego miejsca pracy powinno być istotnym aspektem programu przyszłego dyrektora bądź przyszłej dyrektorki.


5 stycznia ze stanowiska dyrektorki Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy została odwołana Monika Strzępka. Sposób sprawowania przez nią tej funkcji wywoływał  wiele kontrowersji. Obowiązki dyrektora pełni teraz Mariusz Guglas, dotychczasowy wicedyrektor teatru.

Władze Warszawy podjęły taką decyzję w związku z nierealizowaniem przez dyrektorkę zapisów umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności instytucji kultury i programu działania teatru.


Teatr Dramatyczny im. Gustawa Holoubka powstał w 1949 r., od 1955 r. jego siedzibą jest Pałac Kultury i Nauki.