Średnie zarobki nieco niższe niż w innych regionach, ale perspektywa optymistyczna. Niemal wszyscy pracodawcy zapowiadają podniesienie wynagrodzenia, zdecydowana większość planuje też zatrudniać nowych pracowników, zamiast zwalniać. To wioski z najnowszego raportu płacowego przygotowanego dla Szczecina i okolic.

Nowy "Raport płacowy dla stanowisk Blue Collar" dla województwa zachodniopomorskiego pokazuje trendy na rynku pracy. Dowiadujemy się z niego o tym, jaka jest struktura wynagrodzeń w regionie w ostatnich latach, jaki jest poziom zatrudnienia w regionie, a jednocześnie jakie wyzwania rekrutacyjne mają przed sobą największe firmy.

Raport jest ważną informacją dla firm, jaki będzie rynek pracy w roku 2024. Na co należy być gotowym, jakie zmiany mogą nadejść. Każdy przedsiębiorca myślący strategicznie powinien taką wiedzę posiadać - mówi Katarzyna Opiekulska-Sozańska, dyrektor zarządzająca LSJ HR Group, która przygotowała zestawienie.

Rok 2024 przedsiębiorcy rozpoczynają raczej w dobrych nastrojach. Wyzwań jest sporo - to przede wszystkim stawienie czoła finansowym turbulencjom, będącym efektem kryzysu gospodarczego. 

Sytuacja na zachodniopomorskim rynku pracy jest dynamiczna. Raport płacowy, który przygotowaliśmy jest swoistą analizą rynku, której użyteczność jest duża w zarówno mniejszych, jak i większych firmach. Żeby podejmować optymalne decyzje biznesowe należy opierać się o dane. Jako Pomorze Zachodnie jesteśmy trochę na uboczu ogólnopolskich raportów płacowych. Rynek szczeciński rządzi się troszkę innymi prawami. Postanowiliśmy przygotować własny raport i zaproponować go przedsiębiorcom - Maria Skowrońska, menadżer operacyjny w LSJ HR Group.

O jakiej specyfice mowa? Województwo zachodniopomorskie ma rentę geograficzną w postaci bliskości Niemiec, co mocno zmienia strukturę zatrudnienia w naszym regionie. Jesteśmy także województwem silnie rozwijającym się turystycznie, co również może wpływać na przekrój płac, strukturę zatrudnienia i np. zróżnicowanie wynagrodzeń naznaczonych pracą sezonową.

W naszym regionie średnia płaca jest ok. 9% niższa niż w całej Polsce, ale w przypadku niektórych branż średnia jest dużo wyższa niż w innych regionach. To zróżnicowanie jest bardzo widoczne. Mniej zarabia się w sektorze przedsiębiorstw, ale więcej płacimy w sektorze TSL czy Offshore - dodaje Maria Skowrońska, ekspertka LSJ HR Group.


Firmy raczej chcą zatrudniać. Wiele ma jednak problem ze zdobyciem dobrych kadr

Wnioski z raportu są optymistyczne. LSJ HR Group zbadał 47 przedsiębiorstw z regionu. Jak się okazuje tylko dwie firmy planują redukcję zatrudnienia.

Wybraliśmy grupę firm, które mają w swoich zasobach największą liczbę pracowników nazywanych "Blue collar", czyli pracowników zdobywających kompetencję do danej pracy dopiero, gdy ją podejmują oraz pracowników niewykwalifikowanych. Uznaliśmy ocenę tego sektora za najbardziej miarodajny, jeżeli chcemy uzyskać obiektywny raport płacowy - przyznaje Maria Skowrońska.

Z zaprezentowanych danych wynika, że w przypadku 20 przedsiębiorstw, poziom zatrudniania w 2023 roku zwiększył się. 18 firm utrzymało tę samą ilość personelu, co w roku ubiegłym. Jedynie w 9-ciu przypadkach poziom zatrudnienia uległ zmniejszeniu. Należy zwrócić uwagę, że 41 pracodawców poszukiwało w 2023 roku nowych pracowników (87%), co oznacza, że nawet wśród firm dokonujących redukcji zatrudnienia - występowały potrzeby rekrutacyjne. Jedynie 9 firm przyznało, że nie miało żadnego problemu z pozyskiwaniem nowych pracowników.

W roku 2024 następuje kaskadowy wzrost płacy minimalnej. Obecnie jest to już 4242 złote brutto, a będzie 4300 złotych brutto od lipca 2024. Firmy badane przez LSJ HR Group pracownikom Blue Collar w dużej mierze już na start proponują stawki wyższe niż płaca minimalna. Eksperci rynku pracy nie mają jednak wątpliwości, że skokowy wzrost płacy minimalnej odbije się na ich sytuacji.

18 pracodawców (38%) planuje zwiększenie poziomu wynagrodzeń w 2024 roku o niższą wartość niż wynosi wzrost płacy minimalnej. 11 podmiotów zakłada wzrost wynagrodzeń o równowartość wzrostu płacy minimalnej, a jedynie 3 firmy zakładają podwyżki o wyższą wartość niż założony wzrost wynagrodzenia minimalnego. 10 pracodawców (21%) nie planuje wzrostu wynagrodzeń w 2024 roku. 

W tej grupie występuje tylko jeden podmiot, który w roku 2023 nie zmienił poziomu wynagrodzeń. Spośród firm zatrudniających powyżej 250, osób nie ma podmiotu, który nie planuje podwyżek w 2024 roku. 7 pracodawców podwyższy wynagrodzenia o niższą wartość, 5 o równowartość wzrostu płacy minimalnej, a 1 planuje podwyżki przewyższające wzrost płacy minimalnej.