Sąd Okręgowy w Olsztynie orzekł o prawnej niedopuszczalności ekstradycji obywatela Federacji Rosyjskiej Ilii N. ściganego przez władze tego kraju. Mężczyzna jest poszukiwany przez rosyjski wymiar sprawiedliwości za wystawianie czeków bez pokrycia.

Rosyjskie organy ścigania zarzucają Ilii N. dokonanie w 2014 roku przestępstw polegających na wystawieniu czeków bez pokrycia na kwotę ponad 5 miliardów rubli. W związku z powyższym Centralny Sąd Rejonowy w Kaliningradzie w sierpniu 2019 roku wydał postanowienie o zastosowaniu wobec Rosjanina tymczasowego aresztowania na okres dwóch miesięcy. 

Poszukiwany ukrywał się w Polsce

W oparciu o tę decyzje wszczęto międzynarodowe poszukiwania Ilii N., a informacja o tych poszukiwaniach została zamieszczona także w bazie danych Interpolu. Ilia N. został zatrzymany na terenie Polski dwa miesiące temu.

Sąd Okręgowy w Olsztynie na wnioski Prokuratury Generalnej Federacji Rosyjskiej oraz Prokuratury Okręgowej w Olsztynie zastosował wobec Ilii N. tymczasowe aresztowanie, a 22 marca 2022 roku zmienił je na dozór policji, zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu oraz poręczenie majątkowe w wysokości 100 tys. zł. 

Sąd nie zgodził się na ekstradycję

Rolą sądu w postępowaniu ekstradycyjnym było rozstrzygnięcie kwestii prawnej dopuszczalności wydania poszukiwanego Ilii N. państwu rosyjskiemu w oparciu o dostępne dokumenty i informacje. 

Sąd Okręgowy w Olsztynie uznał, że wnioski prokuratora oraz strony rosyjskiej w tym przedmiocie nie zasługują na uwzględnienie. 

W uzasadnieniu tej decyzji sąd podkreślił, że nie odnosi się do zasadności zarzutów przedstawionych osobie ściganej, ale zwrócił uwagę, że Ilia N. nie posiadał wiedzy o toczącym się przeciwko niemu postępowaniu karnym w Rosji, nie znał treści stawianych mu zarzutów, zaś przed polskim sądem kwestionował swoją odpowiedzialność za zarzucane mu czyny. 

"W takiej sytuacji, zdaniem tutejszego Sądu, zachodzi wysoki stopień prawdopodobieństwa naruszenia praw Ilii N., w tym jego prawa do obrony, do zaskarżenia wyroku oraz naruszenia standardów rzetelnego procesu określonych w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, jak również w Konstytucji RP. Z uwagi na powyższe, w ocenie Sądu, w pełni uzasadnione jest stwierdzenie o prawnej niedopuszczalności wydania (ekstradycji) Ilii N. z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium Federacji Rosyjskiej w celu pociągnięcia go do odpowiedzialności karnej " - postanowił sąd.

Postanowienie w tej sprawie nie jest prawomocne.

Głos zabierze Minister Sprawiedliwości?

W przypadku uprawomocnienia się powyższego postanowienia, nie dojdzie do ekstradycji Ilii N. Jeśli jednak postanowienie to zostanie zaskarżone i ulegnie zmianie, tj. zostanie stwierdzona prawna dopuszczalność wydania Rosjanina, to ostatecznie o ekstradycji mężczyzny zadecyduje minister sprawiedliwości.