Na pomoc najmłodszym mieszkańcom miasta, w tym uchodźcom z Ukrainy, Łódź przeznaczy 40 milionów złotych. Pieniądze zostaną przekazane przed UNICEF. Pierwsze działania na rzecz integracji dzieci polskich i ukraińskich mają wkrótce ruszyć.

W połowie czerwca prezydent Łodzi Hanna Zdanowska oraz Rashed Mustafa Sarwar, Starszy Koordynator UNICEF ds. działań na rzecz uchodźców w Polsce podpisali porozumienie, które przewiduje wspólne działania na rzecz uchodźców. Ma ono potrwać do marca 2023 r.

Czego dotyczy pomoc UNICEF-u?

Dzięki współpracy z UNICEF dzieci uzyskają dostęp do odpowiednich usług ochrony społeczności i rodziny, opieki zdrowotnej, wczesnej edukacji i opieki, żywienia oraz ochrony socjalnej.

Środki na realizację zadań otrzymają:

 • Wydział Edukacji UM,
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM,
 • Biuro Aktywności Miejskiej UM,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
 • Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej
 • oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Do najważniejszych działań, jakie zostaną sfinansowane dzięki wsparciu UNICEF, należą zapewnienie dodatkowego wyposażenia szkół, przedszkoli i żłobków w niezbędne do przyjęcia nowych uczniów meble (ławki, krzesła, a także sprzęt komputerowy, w tym wspomagający naukę języka oraz inne pomoce naukowe).

Szczegółowa lista zadań

Już wkrótce w Fabryce Aktywności Miejskiej rozpocznie się nabór na wakacyjne działania integracyjne dla dzieci z Polski i Ukrainy.

Wydział Edukacji otrzyma wsparcie w wysokości ok. 22 mln zł.

Zaplanowano m.in.:

 • "Lato w mieście - organizacja programu wielokulturowego i adaptacyjnego dla młodzieży uchodźców"
 • "Poprawa usług informacyjnych w zakresie dostępu rodzin uchodźców do przedszkoli i szkolnictwa podstawowego/ponadpodstawowego",
 • "Działania integracyjne na rozpoczęcie roku szkolnego (zielone szkoły) dla uczniów z Polski i Ukrainy",
 • "Stworzenie cyfrowych klas dla uchodźców, które pomogą im w nauce języka polskiego i wyrównywaniu różnic z dodatkowym dostępem do ukraińskiej edukacji on-line",
 • "Tworzenie centrów edukacyjnych dla dzieci uchodźców uczących się on-line tylko w ukraińskim systemie oświaty",
 • "Wyposażenie przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych w celu zwiększenia dostępu do nauki",
 • "Utworzenie nowych miejsc edukacji dzieci uchodźców o specjalnych potrzebach w zakresie barier architektonicznych, zakup mebli i sprzętu komputerowego, w tym bezpiecznych minipracowni terapeutycznych dla dzieci autystycznych",
 • "Zatrudnienie osobistych asystentów do pracy z ukraińskimi dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych/ asystentów kulturowych/tłumaczy ustnych",
 • "Wspieranie nostryfikacji ukraińskich nauczycieli",
 • "Kurs dla nauczycieli języka polskiego na temat nauczania języka polskiego dla cudzoziemców",
 • "Certyfikacja języka polskiego dla nauczycieli ukraińskich",
 • "Zapewnienie zindywidualizowanych zestawów edukacyjnych dla uczniów uchodźców + wyposażenie stacjonarne dla nauczycieli (przedszkola)",
 • "Zakup książek, zeszytów ćwiczeń, multimedialnych materiałów dydaktycznych i oprogramowania do pracowni cyfrowych dla uczniów uchodźców",
 • "Zakup narzędzi edukacyjnych dla dzieci uchodźców z potrzebami specjalnymi",
 • "Opieka i poradnictwo dla dzieci uchodźców w zakresie zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego (organizacja sal terapeutycznych: zakup sprzętu i mebli)",
 • "Upowszechnianie w przedszkolach zasad bezpieczeństwa w szkole - monitorowanie nieobecności dzieci, zapobieganie nieuprawnionemu wchodzeniu na teren placówki i opuszczaniu jej przez dzieci"
 • "Zapewnienie dzieciom uchodźców usług w zakresie zdrowia psychicznego, wsparcia psychospołecznego i poradnictwa",
 • "Wyposażenie pozaszkolnych klubów integracji wielokulturowej w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych",
 • "Wsparcie zarządzania programem, administracji, monitorowania i sprawozdawczości (merytorycznej i finansowej) na poziomie Wydziału - zatrudnienie pracowników + wyposażenie miejsc pracy",
 • "Zakup różowych skrzyneczek (z akcesoriami higienicznymi) dla dziewcząt w szkołach w celu zapobiegania ubóstwu menstruacyjnemu",
 • "Zapewnienie ciepłych posiłków dla dzieci uchodźców (przedszkola i szkoły podstawowe)",
 • "Zapewnienie ciepłych posiłków dla małoletnich uchodźców przebywających w akademikach i schroniskach młodzieżowych",
 • "Zakup wyposażenia na potrzeby utworzenia ośrodka orientacji zawodowej",
 • "Lato w mieście - organizacja programu wielokulturowego i adaptacyjnego dla dzieci uchodźców w akademikach i schroniskach młodzieżowych",
 • "Orientacja zawodowa i coaching w celu aktywizacji zawodowej dzieci uchodźców + szkolenia językowe",
 • "Wyposażenie 11 placów zabaw przy przedszkolach i szkołach podstawowych w nowe urządzenia sprzyjające integracji (w tym w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych)",
 • "Wyposażenie boisk i kortów w sprzęt sportowy wspierający zabawę i integrację ze społecznością lokalną".

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi otrzyma ok. 1,3 mln zł:

 • "Wzmocnienie potencjału pracowników socjalnych, asystentów rodziny i innych specjalistów pierwszej linii",
 • "Zorganizowanie przestrzeni przyjaznej dzieciom, zapewniającej zajęcia edukacyjne dla dzieci mieszkających w schronisku i dla ich matek",
 • "Rekrutacja i przygotowanie 31 tłumaczy języka ukraińskiego oraz specjalistów w celu pomocy dzieciom i rodzinom z Ukrainy w integracji we wszystkich instytucjach pomocy",
 • "Dzieci mają warunki do zdobywania nauki i uczestniczenia w zajęciach rozwojowych dostosowanych do wieku",
 • "Modernizacja i wyposażenie miejsc pracy dla 8 asystentów rodziny, 31 innych specjalistów zajmujących się systemem opieki nad rodziną, psychologów i inspektorów, zapewnienie warunków pracy dla 17 asystentów rodziny".

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi otrzyma środki w wysokości ok. 200 tys. zł:

 • "Zakup komputerów z oprogramowaniem do tłumaczenia co najmniej polsko-ukraińskiego i angielsko-polskiego",
 • "Organizacja szkoleń dla pracowników żłobków w zakresie podnoszenia kompetencji wielokulturowych".

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych otrzyma środki w wysokości ok. 1,2 mln zł:

 • "Wsparcie opieki stomatologicznej dla dzieci uchodźców",
 • "Badania przesiewowe dzieci z Ukrainy mające na celu wczesną diagnostykę wad postawy u dzieci",
 • "Konsultacje specjalistyczne z fizjoterapeutą (wstępne i końcowe)w zakresie stwierdzonych wad postawy i ich korekcji",
 • "Działania edukacyjne promujące zdrowy styl życia",
 • "Realizacja miejskiej kampanii informacyjnej na temat szczepień ochronnych".

Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej otrzyma środki w wysokości ok. 4,2 mln zł:

 • "Zapewnienie dzieciom uchodźców i polskim dzieciom z placówek opiekuńczych integracyjnego programu wakacji letnich "Tolerancja" z zajęciami językowymi i kulturalnymi w języku polskim i
  ukraińskim",
 • "Dostosowanie wejścia do budynku Domu Grupowego nr 5 do potrzeb nieletnich matek uchodźców i ich dzieci",
 • "Zapewnienie dzieciom uchodźców warunków domu rodzinnego poprzez stworzenie 7 środowisk rodzinnych w wynajmowanych domach lub mieszkaniach",
 • "Zapewnienie programów rehabilitacyjnych dla dzieci uchodźców ze specjalnymi potrzebami poprzez pakiety rehabilitacyjne",
 • "Opracowanie i wprowadzenie ukraińsko-polskiego programu rodzinnej pieczy zastępczej",
 • "Wdrożenie planu promocji rodzinnej pieczy zastępczej wśród mniejszości ukraińskiej w Polsce, mającego na celu umieszczenie dzieci uchodźców przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w przeszkolonych i wspieranych rodzinach ukraińskich",
 • "Rekrutacja i wyposażenie 65 opiekunów i specjalistów w celu zapewnienia wysokiej jakości usług rodzinnych dla dzieci bez opieki i dzieci oddzielonych od rodziny",
 • "Ustalanie i wspieranie realizacji indywidualnych celów rozwojowych dzieci na podstawie planów zarządzania przypadkiem",
 • "Rekrutacja, szkolenie i zapewnienie wysokiej jakości pracy 69 opiekunów domów grupowych i innych specjalistów (w tym 4 specjalistów rodzinnej pieczy zastępczej)",
 • "Opracowanie i wprowadzenie ukraińsko-polskiego programu rodzinnej pieczy zastępczej".

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji otrzyma środki w wysokości ok. 600 tys. zł:

 • "Bezpłatne plenerowe kino letnie w repertuarze z filmami ukraińskimi i polskimi - wydatki majątkowe"
 • "Piknik rodzinny w parku z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy - wydatki majątkowe",
 • "Klub Przyjaciela Sportu. Zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów - wydatki majątkowe"
 • "Miasteczko sportowe na rzecz integracji ukraińsko-polskiej - wydatki majątkowe",
 • "Bezpłatne plenerowe kino letnie w repertuarze z filmami ukraińskimi i polskimi",
 • "Piknik rodzinny w parku z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy",
 • "Klub Przyjaciela Sportu. Zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów",
 • "Miasteczko sportowe na rzecz integracji ukraińsko-polskiej".

Biuro Aktywności Miejskiej otrzyma środki w wysokości ok. 1 mln zł:

 • "Kampania medialna promująca integrację i tolerancję w szkołach i społeczności lokalnej"
 • "Zajęcia/wydarzenia integracyjne dla dzieci polskich i ukraińskich - łącznie 46 wydarzeń",
 • "Utworzenie Centrum Spilno - punktu informacyjnego dla dzieci i rodzin uchodźców i społeczności przyjmujących w tym zapobieganiu przemocy w domach".