W 2024 roku egzamin maturalny zostanie przeprowadzony na nieco innych zasadach niż w latach poprzednich. O wszystkich zmianach poinformowała Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Nie zmienia się to, że tak jak w roku 2023, również w 2024 matura zostanie przeprowadzona w dwóch formułach: formule 2023 i formule 2015. Do egzaminu w formule 2023 przystąpią po raz pierwszy osoby, które ukończyły:

 • uczniowie, którzy w roku szkolnym 2023/2024 ukończą: a) 4-letnie liceum ogólnokształcące b) szkołę artystyczną realizującą program 4-letniego liceum ogólnokształcącego c) 5-letnie technikum d) branżową szkołę II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej
 • absolwenci 4-letniego liceum ogólnokształcącego, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2022/2023
 • osoby, które uzyskają świadectwo ukończenia 4-letniego liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych
 • absolwenci ponadpodstawowych szkół średnich, z wyjątkiem absolwentów, którzy pierwszy raz przystąpili do egzaminu maturalnego w latach 2019-2022, ale nie uzyskali świadectwa dojrzałości
 • absolwenci oddziałów międzynarodowych w 4-letnim albo 3-letnim liceum ogólnokształcącym, posiadający dyplom IB (International Baccalaureate)
 • osoby, które posiadają świadectwo lub inny dokument - potwierdzający wykształcenie średnie lub średnie branżowe - wydane za granicą, ale nieuprawniające do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej, które przystępują do egzaminu maturalnego po raz pierwszy lub które przystąpiły do egzaminu maturalnego w Formule 2023 w roku 2023.

W formule 2015 egzamin będą po raz pierwszy zdawać osoby, które:

 • uczniowie, którzy w roku szkolnym 2023/2024 ukończą branżową szkołę II stopnia na podbudowie gimnazjum
 • absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych, tj. a) 3-letniego liceum ogólnokształcącego z lat 2005-2022 b) szkoły artystycznej realizującej program 3-letniego liceum ogólnokształcącego c) 4-letniego technikum z lat 2006-2023 d) branżowej szkoły II stopnia na podbudowie gimnazjum z lat 2022-2023 e) liceum profilowanego oraz technikum uzupełniającego dla młodzieży, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie f) uzupełniających liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie
 • osoby, które uzyskały świadectwo ukończenia 3-letniego liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych
 • absolwenci ponadpodstawowych szkół średnich, którzy pierwszy raz przystąpili do egzaminu maturalnego w latach 2019-2022, ale nie uzyskali świadectwa dojrzałości
 • osoby, które posiadają świadectwo lub inny dokument - potwierdzający wykształcenie średnie lub średnie branżowe - wydane za granicą, ale nieuprawniające do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej, które przystępują do egzaminu maturalnego w Formule 2015 po raz kolejny.

Jakie zmiany na maturze

Podobnie jak w ubiegłym roku i dwa lata temu, także w tym roku, ze względu na pandemię Covid-19 i długi okres nauki zdalnej, egzamin maturalny będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie, jak w ubiegłych latach, na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej. Podstawa programowa kształcenia ogólnego to rozporządzenie ministra edukacji, w którym zapisane jest, co uczeń powinien umieć z każdego przedmiotu na zakończenie danego etapu edukacyjnego.

Aby zdać maturę, absolwent będzie musiał zdać egzaminy z przedmiotów obowiązkowych (język polski, język obcy nowożytny, matematyka, język mniejszości narodowej jeśli uczeń jest absolwentem szkoły lub oddziału z nauczaniem języka mniejszości) i przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej.

Egzaminy będą się składały z części ustnej i pisemnej.

Egzamin pisemny z przedmiotów obowiązkowych będzie przeprowadzony na poziomie podstawowym. Egzamin maturalny ustny z przedmiotów obowiązkowych będzie zdawany na jednym poziomie.

Egzamin maturalny z języka polskiego 2024

Część ustna egzaminu z języka polskiego w 2024 roku będzie polegała na wylosowaniu przez ucznia zestawu zadań. Każdy zestaw będzie się składał z dwóch zadań:

 - pierwsze zadanie (z puli zadań jawnych dostępnych TUTAJ) będzie sprawdzać znajomość treści i problematyki lektury obowiązkowej.

- drugie zadanie będzie polegało na omówieniu zagadnienia dotyczącego języka, literatury lub innego dzieła sztuki na podstawie dołączonego do polecenia tekstu.

Część pisemna będzie się składała z dwóch arkuszy. Pierwszy z nich będzie sprawdzał wiedzę na temat języka polskiego, drugi będzie zawierał dwa tematy wypracowania do wyboru. Absolwent będzie musiał w wypracowaniu odwołać się do jednego utworu z obowiązkowej listy lektur i dwóch kontekstów - społecznych, kulturowych, politycznych itd.

Wypracowanie będzie musiało mieć długość minimum 300 wyrazów.Egzamin na poziomie podstawowym potrwa 240 minut, a na poziomie rozszerzonym 210 minut.

Egzamin maturalny z matematyki 2024

Na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie podstawowym zwiększy się liczba punktów, które będzie można uzyskać odpowiadając na pytania zamkniete - nawet 29. Nie będzie zadań, za które można uzyskać 5 lub 6 punktów. Pojawi się też nowy typ zadań - "prawda - fałsz".

Egzamin na poziomie podstawowym potrwa 180 minut.

Egzamin na poziomie rozszerzonym będzie się składał wyłącznie z zadań otwartych. Potrwa 180 minut.

Egzamin z języka obcego nowożytnego

Aby zdać maturę absolwenci będą musieli zdać pisemny egzamin z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym na co najmniej 30 proc. punktów. Osoby, które są absolwentami szkół lub oddziałów dwujęzycznych, muszą zdawać język obcy nowożytny na poziomie dwujęzycznym.

Egzamin pisemny z poziomu podstawowego będzie trwał 120 minut. Składa się z testu i wypracowania na 80-130 wyrazów.

Egzamin pisemny z poziomu rozszerzonego będzie trwał 150 minut. Tak w przypadku poziomu niżej, też będzie się składał z testu i wypracowania, ale dłuższego: na 200-250 wyrazów.

Każdy zdający maturę w 2024 roku będzie musiał przystąpić do części ustnej egzaminu z języka obcego nowożytnego. Absolwent będzie musiał zdać egzamin na co najmniej 30 proc. punktów. Na egzaminie będzie można zdobyć 18 punktów. Zdający przeprowadzi rozmowę z egzaminatorami z odrywaniem ról, opisze ilustracje i odpowie na trzy pytania jej dotyczące, a następnie wypowie się na zadany temat i odpowie na dwa pytania.

Zmiany dotyczące innych przedmiotów

Zdający maturę z historii na poziomie rozszerzonym w 2024 roku zmierzą się z nowymi zasadami oceniania. Minimalna długość wypracowania będzie wynosiła 300, a nie 500 wyrazów.

Na maturze z wiedzy o społeczeństwie zamiast wypracowania absolwenci napiszą dwie dłuższe wypowiedzi w formie np. zażalenia, pozwu, apelacji na podstawie materiałów źródłowych.

Na maturze z biologii, chemii, fizyki i geografii będzie więcej zadań sprawdzających wiadomości i umiejętności z różnych działów na podstawie tekstów, wykresów, tabel.