Uczniowie w klasach nie będą musieli nosić maseczek, ale powinni pamiętać o zasadach higieny – wynika z opublikowanych w środę wytycznych MEN, MZ i GIS dla szkół. Rekomenduje się taką organizację pracy, która umożliwi zachowanie dystansu, np. dzięki różnym godzinom przychodzenia uczniów do szkoły.

W wytycznych wskazano, że w szkołach będą obowiązywać ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (bezzwłocznie po przyjściu do szkoły), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji dróg oddechowych i gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji. Osoby wchodzące do budynku szkoły powinny mieć możliwość skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk. Jeżeli jest taka możliwość, w szatni należy udostępnić uczniom co drugi boks lub wprowadzić różne godziny przychodzenia do szkoły.

Odprowadzanie i odbieranie dziecka ze szkoły:

  • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji dróg oddechowych. 
  • Opiekunowie mogą wchodzić do szkoły, zachowując minimum 1,5 m dystansu od innych opiekunów z dzieckiem oraz od pracowników szkoły. 
  • Rodzice powinni pamiętać o osłanianiu ust i nosa oraz zakładaniu rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcji rąk.

Rekomenduje się, by w szkole był co najmniej jeden termometr bezdotykowy, który powinien być dezynfekowany po użyciu w danej grupie (w przypadku innych termometrów niż bezdotykowy, konieczna będzie dezynfekcja po każdym użyciu).

Reorganizacja pracy placówki. Należy unikać kumulacji uczniów w jednym miejscu, każdy powinien mieć własne przybory i podręczniki

Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (np. gorączkę, kaszel), wówczas uczeń powinien być odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub w wyznaczonym miejscu w odległości 2 m od innych osób. Rodzice będą niezwłocznie powiadamiani o konieczności odebrania dziecka ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

W wytycznych wskazano, że w miarę możliwości rekomenduje się taką organizację pracy, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły i ograniczy gromadzenie się uczniów. Wskazano, że mogą to być np. różne godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych klas do szkoły i różne godziny przerw lub zajęć na boisku. Należy także unikać częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.

Uczeń powinien mieć własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym, w tornistrze lub w szafce ucznia. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi.

Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy jednak dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. Wtedy należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, a opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki.

Należy dezynfekować sprzęt sportowy, często wietrzyć pomieszczenia

  • W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy i podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu, a w miarę możliwości po każdych zajęciach. Podczas zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.

  • Sale i korytarze należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego i pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.

  • Zajęcia świetlicowe będą odbywały się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych należy wprowadzić zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.

Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

W wytycznych wskazano, że należy ustalić i upowszechnić zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres dwóch dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.

W szkołach należy wyłączyć źródełka i fontanny wody pitnej, zapewnić uczniom korzystanie z innych dystrybutorów pod nadzorem opiekuna. Zalecenia higieniczne w przypadku innych dystrybutorów wody zostały wskazane na stronie internetowej GIS. W wytycznych wskazano, że jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic jednorazowych, należy zapewnić pojemniki do ich wyrzucania.

Szkolne stołówki: Zaleca się zmianowe wydawanie posiłków

  • Rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków lub w miarę możliwości - spożywanie ich przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy
  • Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. 
  • W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych.
  • Zaleca się usunięcie dodatków (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) z obszaru sali jadalnej i wydawanie bezpośrednio przez obsługę. W stołówce nie zaleca się samoobsługi. Dania i produkty powinny być podawane przez osobę do tego wyznaczoną.


Dyrektorzy szkół opracują wewnętrzne regulaminy lub procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Nie zakładamy, aby w szkołach był obowiązek zasłaniania ust i nosa - poinformował Piontkowski.