Rośnie napięcie pomiędzy lekarzami rodzinnymi, a nowym ministrem zdrowia przed jutrzejszym spotkaniem w resorcie. Będzie ono poświęcone nowej strategii walki z koronawirusem.

Jak zaznaczają lekarze, przed ogłoszeniem decyzji nikt z ministerstwa nie konsultował się z medykami.

Oficjalnie kolegium lekarzy rodzinnych podkreśla, że obawia się o bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego w POZ-ach, mówią też, że chcą rozmawiać o systemie pracy i diagnozowaniu pacjentów w weekendy, ale zaznaczają, że liczą na kompromis.

Zarząd Porozumienia Zielonogórskiego idzie krok dalej i liczy na to, że pomysły nowego ministra zdrowia zostaną zmienione. Przedstawiciele związku uznali, że proponowane rozwiązania są niebezpieczne dla pacjentów i mogą spowodować niekontrolowany rozsiew epidemii.

Wielu lekarzy obawia się, że przychodnie będą wylęgarniami COVID-19. Podkreślają, że często lekarze pracują w kilku miejscach, na przykład w szpitalach na oddziałach, gdzie pacjenci są szczególnie obciążeni zdrowotnie. Pytają też, czy medycy w przychodniach będą musieli pracować w specjalnych kombinezonach, które dotychczas używano z reguły na oddziałach zakaźnych.

Na czym polega nowa strategia?

Strategia opiera się na założeniu, że czas zmienić "filozofię obrony przed pandemią" na rzecz "zarządzania ryzykiem zapadalności poprzez analizę aktualnej sytuacji epidemiologicznej na danym obszarze".

Strategia obejmuje m.in.:

- Odejście od koncepcji szpitali jednoimiennych i utworzenie trzech poziomów zabezpieczenia szpitalnego.

Poziom I: We wszystkich szpitalach będących w sieci szpitali (PSZ) mają być miejsca (izolatki) umożliwiające przyjęcie pacjenta z podejrzeniem COVID-19 do czasu otrzymania wyniku badania. Takich szpitali jest ponad 600.

Poziom II: Zabezpieczenie miejsc leczenia pacjentów z COVID-19 w oddziałach zakaźnych i obserwacyjno-zakaźnych szpitali. Przewidziano tu 87 placówek.

Poziom III: Dziewięć szpitali wielospecjalistycznych dla pacjentów z COVID-19 - we Wrocławiu, Grudziądzu, Puławach, Krakowie, Warszawie, Kędzierzynie-Koźlu, Białymstoku, Tychach i Poznaniu. Będą w nich leczeni nie tylko pacjenci zakażeni koronawirusem.

- Rozbudowę sieci mobilnych punktów wymazów (drive thru) poprzez wydłużenie czasu funkcjonowania mobilnych punktów wymazów co najmniej do czterech godzin oraz zwiększenie ich liczby z 262 punktów o kolejne 168.

- Włączenie Podstawowej Opieki Zdrowotnej do zlecania testów pacjentom z infekcją dróg oddechowych. Tak jak z każdą infekcją pacjenci w pierwszej kolejności trafiają do POZ, czyli pod opiekę lekarza rodzinnego.

- W obszarze testowania przewidziano obligatoryjność ich wykonywania u osób z objawami sugerującymi zakażenie wirusem Sars-Cov-2 oraz u osób z grup mogących przechodzić zakażenie najciężej, tj. przed rozpoczęciem turnusu leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej oraz przed przyjęciem do placówek opieki długoterminowej takich jak hospicja, zakłady opiekuńczo-lecznicze czy domy pomocy społecznej.

- W Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych wykorzystywane mają być szybkie testy do diagnozy pacjentów z objawami.

- Podstawą działań prewencyjnych będzie nadal DDM - dystans społeczny, dezynfekcja i maseczki.

- Aby ograniczyć liczbę osób z infekcjami realizowane mają być bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla osób 75+ oraz pracowników ochrony zdrowia.

- By usprawnić pracę sanepidu powstać ma system elektronicznego zgłaszania informacji o potencjalnym ryzyku poprzez infolinię, a następnie system monitorujący statusy tych zgłoszeń.

- Na izolację domową kierowani są pacjenci niewymagający hospitalizacji, u których zdiagnozowano COVID-19. Pacjent może odbywać izolację w swoim domu. W trakcie takiej izolacji domowej, w 7 dobie, pacjent otrzyma sms z informacją o tym, że w 8-10 dobie powinna odbyć się teleporada z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej w trakcie której nastąpi ocena stanu zdrowia i zapadnie decyzja o ewentualnym przedłużeniu izolacji powyżej 10 dni, jeśli wystąpiły objawy COVID-19.

- Do izolatorium kierowani są pacjenci u których zdiagnozowano COVID-19, niewymagający hospitalizacji - którzy z różnych względów nie mogą albo nie powinny odbywać izolacji w warunkach domowych. W tym przypadku opiekę nad pacjentem sprawuje personel izolatorium.

- Jeśli u pacjenta nie wystąpiły objawy infekcji izolacja kończy się automatycznie w 10 dniu od daty wykonania testu na podstawie którego został skierowany na izolację. Jeśli u pacjenta wystąpiły objawy infekcji, czas trwania izolacji wynosi minimum 13 dni od daty pojawienia się objawów, przy czym ostatnie trzy dni muszą być bezobjawowe.

- Kwarantanna nakładana jest z powodu narażenia na zakażenie SARS-CoV-2 na osoby, u których nie wystąpiły objawy choroby COVID-19 albo które miały styczność ze źródłem zakażenia. Obowiązek jej odbycia dotyczy również osób przekraczających granicę zewnętrzną UE (z określonymi wyjątkami), które po powrocie do kraju przekazują swoje dane Straży Granicznej. Kwarantanna trwa nie dłużej niż 10 dni (nie należy jej mylić z izolacją, na którą kierowane są osoby z dodatnim wynikiem testu) i kończy się automatycznie, chyba że inspektor sanitarny postanowi inaczej (np. o jej skróceniu lub rezygnacji z obowiązku jej odbywania).