Kurs podstawowy policjantów jest w dobie pandemii koronawirusa krótszy od kursu podstawowego strażników gminnych. Chodzi o pierwsze szkolenie funkcjonariuszy, po którym trafiają do służby. Policyjny kurs został skrócony z uwagi na pandemię decyzją komendanta głównego.

Jak donosi dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada, minimalna długość kursu strażników gminnych to 492 godziny, kurs podstawowy policjantów trwa natomiast obecnie jedynie 485 godzin.

Na czas pandemii skrócono go z pół roku do mniej więcej 2,5 miesiąca.

Oba szkolenia - choć różne, bo przygotowujące do różnych obowiązków - mają zbieżne niektóre elementy.

I tak, co ciekawe, strażnicy gminni mają na przykład więcej godzin zajęć z zakresu ruchu drogowego czy postępowania w sprawach o wykroczenia.

Rozmówcy z policji: Cięcia programu nie powinny wpływać np. na wyszkolenie strzeleckie policjantów

Rozmówcy Krzysztofa Zasady z policji zaznaczają, że okrojenie kursu podstawowego policjantów jest jedynie tymczasowe i ma przyspieszyć pozyskiwanie nowych funkcjonariuszy w trwającym kryzysie.

Zapewniają również, że cięcia programu dotyczą między innymi przepisów niektórych ustaw szczegółowych i nie powinny wpływać na wyszkolenie strzeleckie policjantów i ich umiejętności stosowania środków przymusu bezpośredniego.


Poniżej w tabelkach publikujemy zestawienia godzinowe szkoleń na strażnika gminnego i policjanta:

MINIMALNY ZAKRES PROGRAMU SZKOLENIA PODSTAWOWEGO STRAŻNIKÓW GMINNYCH (MIEJSKICH)

PrzedmiotLiczba godzin
 
Organizacja i zadania straży gminnych (miejskich)   9
Podstawowe zagadnienia prawa administracyjnego dla potrzeb pracowników straży gminnych (miejskich)10
Część ogólna prawa karnego i prawa wykroczeń20
Część szczególna prawa karnego i prawa wykroczeń20
Postępowanie w sprawach o wykroczenia ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Kodeksu postępowania karnego, mających zastosowanie w postępowaniu w sprawach o wykroczenia45
Wybrane zagadnienia postępowania administracyjnego, w odniesieniu do przepisów o transporcie drogowym20
Wybrane zagadnienia z zakresu postępowania w sprawach nieletnich8
Elementy kryminalistyki6
Podstawowe elementy psychologii20
Wybrane zagadnienia z prewencji30
Użycie środków przymusu bezpośredniego10
Podstawowe wiadomości z zakresu organizacji i zasad wykonywania konwojów7
Podstawowe wiadomości z zakresu organizacji i zasad wykonywania ochrony obiektów8
Wybrane zagadnienia z zakresu ruchu drogowego z uwzględnieniem wybranych zagadnień z zakresu
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach32
Wybrane zagadnienia z techniki i taktyk interwencji60
Wybrane zagadnienia z łączności2
Udzielanie pierwszej pomocy20
Organizacja, zakres i sposoby współdziałania z właściwymi podmiotami w zakresie ochrony porządku
w gminie oraz w zakresie ochrony ludności i zarządzania kryzysowego5
Praktyka zawodowa odbywana w jednostce straży gminnej (miejskiej)160
 
OGÓŁEM492
 

Plan szkolenia policjanta

Elementy wstępu do prawoznawstwa2
Część ogólna prawa karnego materialnego i prawa wykroczeń12
Część szczególna prawa karnego materialnego i prawa wykroczeń38
Przepisy karne wybranych ustaw szczególnych3
Postępowanie na miejscu zdarzenia do chwili oględzin5
Przyjęcie informacji o przestępstwie7
Przesłuchanie świadka5
Historia Policji, prawa człowieka, etyka zawodowa policjanta oraz problematyka korupcyjna i antydyskryminacyjna6
Udzielanie informacji przedstawicielom środków masowego przekazu1
Posługiwanie się środkami łączności radiowej10
Legitymowanie osób13
Przygotowanie do użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego11
Przygotowanie do użycia lub wykorzystania broni palnej13
Udzielanie pierwszej pomocy30
Zatrzymanie osoby14
Dokonywanie kontroli osobistej, przeglądanie zawartości bagażu, sprawdzanie ładunku oraz sprawdzenie prewencyjne osoby6
Przeszukanie osoby, pomieszczeń i rzeczy8
Wykonywanie poleceń uprawnionych organów oraz udzielanie pomocy i asysty3
Przeprowadzanie interwencji oraz postępowanie z osobami znajdującymi się pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie51
Pełnienie służby patrolowej4
Funkcjonowanie i wykorzystywanie systemów informatycznych w Policji8
Podstawy pracy operacyjnej2
Poszukiwanie osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości2
Postępowanie w przypadku zaginięcia osoby6
Postępowanie w przypadku ujawniania osoby o nieustalonej tożsamości2
Postępowanie w przypadku otrzymania informacji o utracie przedmiotu oraz w sytuacji ujawniania przedmiotu poszukiwanego2
Osoba informująca4
Wykorzystanie międzynarodowych kanałów wymiany informacji4
Wykorzystanie aplikacji SPP oraz terminali przenośnych do wykonywania sprawdzeń w systemach informatycznych6
Pełnienie służby konwojowej7
Podstawy ruchu drogowego6 
Pełnienie służby na drogach2
Zatrzymywanie dokumentów, usuwanie i przemieszczanie pojazdów oraz blokowanie kół6
Wykonywanie podstawowych czynności na miejscu zdarzenia drogowego4
Kontrola uczestników ruchu drogowego8
Wprowadzenie do postępowania w sprawach o wykroczenia2
Środki oddziaływania wychowawczego stosowane wobec sprawcy wykroczenia oraz postępowanie mandatowe8
Czynności wyjaśniające1
Przesłuchanie osoby, co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie5
Wniosek o ukaranie4
Zastosowanie postępowania przyspieszonego3
Zasady regulaminowego zachowania się policjantów i elementy Ceremoniału Policyjnego3 
Postępowanie policjanta w sytuacjach kryzysowych8
Rozpoznanie w zakresie patologii społecznej i zapobieganie zjawiskom patologicznym3
Ujawnianie nieletnich sprawców czynów karalnych i wykazujących przejawy demoralizacji3
Podstawy szkolenia strzeleckiego11
Strzelania przygotowawcze i statyczne16
Strzelania szybkie8
Strzelania dynamiczne8
Strzelanie sytuacyjne8
Egzamin strzelecki6
Kształtowanie sprawności fizycznej6
Stosowanie siły fizycznej jako środka przymusu bezpośredniego20
Umiejętności techniczne służące do realizacji interwencji policyjnych17
Odpieranie ataków na policjanta14
Bezpieczeństwo osobiste policjanta20
 
Ogółem485