Sąd UE uznał, że kary nałożone na Polskę w związku z odmową zaprzestania wydobycia węgla brunatnego w Turowie są zgodne z unijnym prawem. Uznał też, że Komisja Europejska słusznie potrąciła Polsce z unijnych funduszy 68,5 mln euro.

To jest wyrok sądu, więc Polska może teoretycznie w ciągu dwóch miesięcy odwoływać się do TSUE. Ten wyrok mówi jednak, że mimo iż Polska zawarła porozumienie z Czechami, które wycofały skargę, kara jest należna. Porozumienie z Czechami nie anuluje wstecznie zasądzonych kar. O to wnioskowała Polska.

Wyrok oznacza, że to, co się nabiło na liczniku kar, do momentu wykreślenia sprawy z rejestru TSUE, trzeba było zapłacić. W przeciwnym wypadku - argumentuje unijny sąd - "nie zostałby osiągnięty cel tej kary, polegający na zapewnieniu skutecznego stosowania prawa Unii".

Ponadto sąd UE argumentuje, że "Komisja wywiązała się z ciążącego na niej obowiązku uzasadnienia spornych decyzji. Ich treść pozwalała Polsce na zidentyfikowanie potrącanych wierzytelności i na poznanie powodów, dla których Komisja kontynuowała procedurę odzyskiwania przez potrącenie".

Historia sporu

W lutym 2021 r. Republika Czeska wniosła do Trybunału Sprawiedliwości skargę przeciwko Polsce. Twierdziła, że rozszerzenie skali i przedłużanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni odkrywkowej Turów (Polska) narusza prawo Unii.

W trakcie postępowania Trybunał zobowiązał Polskę, tytułem środka tymczasowego, do natychmiastowego zaprzestania działalności wydobywczej w tej kopalni do chwili ogłoszenia wyroku kończącego tę sprawę. Ponieważ Polska nie zastosowała się do tego środka tymczasowego, 20 września 2021 r. została zobowiązana do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej okresowej kary pieniężnej w wysokości 500 tys. euro dziennie aż do czasu pełnego zastosowania się do tego środka.

3 lutego 2022 r. Polska zawarła z Republiką Czeską ugodę, wskutek czego sprawa ta została wykreślona z rejestru Trybunału.

Polska nie zapłaciła kwot należnych z tytułu okresowej kary pieniężnej. Dlatego w pięciu kolejnych decyzjach Komisja poinformowała ją, że potrąca tę należność z różnego rodzaju wierzytelnościami Polski wobec Unii. Odzyskana w ten sposób kwota główna wynosi 68,5 mln euro za okres od 20 września 2021 r. do 3 lutego 2022 r.

Opracowanie: