5 posiedzeń komisji bibliotecznej, która działa przy nowej Krajowej Radzie Sądownictwa, pozwoliło jej członkom zarobić 16 439 złotych. To więcej niż całoroczny budżet tej komisji na zakup nowych książek, który wynosi 15 tysięcy złotych. Wszystkie posiedzenia odbyły się poza obradami plenarnymi, dzięki czemu uczestnicy mogli pobierać dodatkowe diety. Efekty tego procederu szczegółowo opisujemy od wczoraj w RMF FM. Jak ustalił nasz dziennikarz Patryk Michalski, podczas posiedzeń uczestnicy rekomendowali między innymi zakup dwóch książek autorstwa członka komisji Dariusza Drajewicza, który na dodatkowych posiedzeniach komisji zarobił w sumie 23 208 złotych. Komisja zdecydowała również, że w 2021 roku „należy zaopatrzyć księgozbiór m.in. w publikacje, których autorami są obecni członkowie Krajowej Rady Sądownictwa”.

Maciej Nawacki, Dariusz Drajewicz i Jędrzej Kondek - to sędziowie, którzy od lipca do listopada wyróżniali się aktywnością podczas posiedzeń komisji bibliotecznej - wzięli udział we wszystkich pięciu posiedzeniach. Dzięki temu każdy z nich zarobił po 4 835 złotych.

Maciej Mitera i Krzysztof Kwiatkowski uczestniczyli wyłącznie w pierwszym posiedzeniu komisji, dzięki czemu na ich konta trafiło 967 złotych. Senator Kwiatkowski - członek KRS - po pierwszym udziale w obradach zrezygnował z członkostwa w komisji.

Książkowy klub dyskusyjny

Zadaniem komisji bibliotecznej jest rekomendowanie zakupów do biblioteki przy KRS. Jak pokazują protokoły posiedzeń, dyskusje o książkach prowadzone były od połowy lipca do końca listopada.

Podczas pierwszego spotkania w lipcu przewodniczący poinformował członków komisji, że z zaplanowanego budżetu 15 000 zł na zakup książek dotychczas wydanych zostało 2192,40 zł. Poprosił też członków o wskazanie publikacji, które mogłyby wzbogacić księgozbiór. Sędzia Maciej Nawacki zwrócił uwagę na tytuły w języku niemieckim na temat ochrony danych osobowych, które byłyby bardzo przydatne. Na wniosek senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego rekomendowali prenumeratę dwumiesięcznika "Kontrola Państwowa". W protokole spotkania nie napisano, jak długo trwała dyskusja.

W kolejnych posiedzeniach udział brali już wyłącznie trzej sędziowie: Maciej Nawacki, Dariusz Drajewicz i Jędrzej Kondek.

Na posiedzeniu w sierpniu członkowie komisji omówili propozycję zakupu ponad 30 tytułów. Zdecydowali, które powinny zostać nabyte w pierwszej kolejności, a które trafiają na listę rezerwową. Wśród zaakceptowanych publikacji znalazły się m.in. książki autorstwa byłego rzecznika Sądu Najwyższego Michała Laskowskiego "Uchybienie godności urzędu sędziego jako podstawa odpowiedzialności dyscyplinarnej" czy byłego przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej Wiesława Kozielewicza "Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy". Protokół posiedzenia to dwie strony A4. Ale tylko dlatego, że na pierwszej nie zmieściły się podpisy uczestników. 

Podczas spotkania 19 października sędzia Nawacki zaproponował rezygnację z części propozycji, a pozostali dwaj członkowie komisji pomysł zaakceptowali. Oto pełen protokół zdalnego spotkania, za które każdy z uczestników otrzymał niemal 1000 złotych diety:

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Bibliotecznej Krajowej Rady Sądownictwa
z dnia 19 października 2020 r.


W dniu 19 października 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Bibliotecznej Krajowej Rady Sądownictwa w składzie:

Przewodniczący: sędzia dr Jędrzej Kondek (udział zdalny)
Członkowie: sędzia dr Dariusz Drajewicz (udział zdalny)
sędzia dr Maciej Nawacki (udział zdalny)

przy udziale protokolanta.


Członkowie Komisji wzięli udział w posiedzeniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Przewodniczący Komisji Pan sędzia dr Jędrzej Kondek otworzył posiedzenie, stwierdził kworum i otworzył dyskusję na temat zakupu publikacji zatwierdzonych na poprzednim posiedzeniu.

Pan sędzia dr Maciej Nawacki zaproponował, aby zrezygnować z zakupu wybranych polskich norm, gdyż ich przydatność w bibliotece jest nieznaczna, a dostęp do nich jest możliwy z innego źródła.

Pan sędzia dr Dariusz Drajewicz zaproponował zamówienie publikacji obcojęzycznych bezpośrednio w wydawnictwach zagranicznych, aby obniżyć koszt zakupu.

Przewodniczący Komisji Pan sędzia dr Jędrzej Kondek zalecił rozpatrzenie takiej możliwości przez Wydział Administracyjny Biura KRS, który realizuje zakupy.

Komisja jednogłośnie przyjęła uchwałę o zakupie wszystkich zaproponowanych na poprzednim posiedzeniu publikacji zarówno z listy głównej jak i rezerwowej za wyjątkiem polskich norm.

Następnie Przewodniczący Komisji Pan sędzia dr Jędrzej Kondek zaproponował ponowne zakupy.

Komisja jednogłośnie zaakceptowała propozycję.

Przewodniczący Komisji Pan sędzia dr Jędrzej Kondek zlecił rozesłanie informacji o możliwości zgłaszania propozycji do członków KRS, Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców oraz do pracowników Biura KRS. Termin zgłoszeń Komisja ustaliła na 8 listopada 2020 r.

Pan sędzia dr Maciej Nawacki zaproponował dodanie prośby do członków rady, aby zgłaszali publikacje ze szczególnym uwzględnieniem tematyki reformy wymiaru sprawiedliwości w związku z zaawansowanymi pracami Ministerstwa Sprawiedliwości nad projektami aktów prawnych reformujących wymiar sprawiedliwości.

Przewodniczący Komisji Pan sędzia dr Jędrzej Kondek wyznaczył termin kolejnego posiedzenia komisji na 9 listopada 2020 r. na godz. 9:00. Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym.

Członkowie Komisji zostali poinformowani o planowanym zakupie nowego oprogramowania do obsługi Biblioteki Fachowej KRS w 2020 r.

Przewodniczący Komisji Pan sędzia dr Jędrzej Kondek podziękował za udział w posiedzeniu i zakończył obrady.

3 tygodnie później sędziowie Nawacki, Drajewicz i Kondek ponownie zapoznali się z propozycjami zakupu do biblioteki i "omówili ich tematykę w odniesieniu do zakresu działalności KRS". Zdecydowali też, że ostateczna decyzja w sprawie zakupu zostanie podjęta na następnym posiedzeniu komisji po zapoznaniu się z wyceną i oszacowaniu środków budżetowych.

26 listopada doszło do kolejnego spotkania. Komisja jednogłośnie zaakceptowała zakup kilkudziesięciu pozycji książkowych, w tym dwóch autorstwa członka komisji Dariusza Drajewicza. Zapotrzebowanie na nie zgłosił kolega sędziego, rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych.

Chodzi o następujące tytuły: "Stosowanie formularzy uzasadnień wyroków w postępowaniu karnym przed sądem I instancji oraz w postępowaniu odwoławczym. Komentarz praktyczny wraz z formularzami uzasadnień i orzecznictwem", dr Dariusz Drajewicz, dr Piotr Gensikowski, oraz "Kodeks postępowania karnego. Tom I i II. Komentarz do art. 1-682", red. dr Dariusz Drajewicz.

Sam sędzia Drajewicz, który brał udział w tym posiedzeniu, poparł wniosek.

Na koniec członkowie komisji omówili plan zakupów na 2021 rok. Ustalono, że należy zaopatrzyć księgozbiór m.in. w publikacje, których autorami są obecni członkowie Krajowej Rady Sądownictwa.

Pięć opisanych powyżej posiedzeń komisji bibliotecznej wygenerowało koszt 16 439 złotych. Za każde z nich uczestnicy zainkasowali po niemal 1000 zł diety. Koszt posiedzeń to w sumie więcej niż roczny budżet komisji bibliotecznej na zakup nowych książek, o których tak zaciekle dyskutowali sędziowie - na ten cel przeznaczono 15 000 złotych.

Opracowanie: