W Dzienniku Ustaw opublikowano w piątek nowelizację rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Zgodnie z nią nauczyciele początkujący od 1 września otrzymają podwyżkę. Wynagrodzenia pozostałych nauczycieli nie zmienią się.

Zgodnie z nowelizacją ustawy Karta Nauczyciela, od 1 września 2022 r. liczba stopni awansu zawodowego zostanie zmniejszona. Likwidacji ulegną dwa stopnie - nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy. W ich miejsce pojawi się nauczyciel początkujący (niemający stopnia awansu zawodowego).

Nowelizacja wprowadza też zmiany dotyczące wysokości tzw. średniego wynagrodzenia nauczycieli - średnie wynagrodzenie nauczyciela początkującego ma wynosić 120 proc. kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.

Obecnie średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty wynosi 100 proc. kwoty bazowej, a nauczyciela kontraktowego - 111 proc. kwoty bazowej. Wysokość średniego wynagrodzenia nauczyciela mianowanego i dyplomowanego nie ulegnie zmianie. Tak, jak dotąd, ma wynosić dla nauczyciela mianowanego 144 proc. kwoty bazowej, a dla nauczyciela dyplomowanego - 184 proc. kwoty bazowej.

Na tzw. średnie wynagrodzenie nauczycieli składa się wynagrodzenie zasadnicze i dodatki do niego. Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli ustala Minister Edukacji i Nauki w rozporządzeniu.

Jak zmieni się wynagrodzenie?

W tabeli, będącej załącznikiem do nowelizacji rozporządzenia, podano, że minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela początkującego z tytułem zawodowym magistra i przygotowanie pedagogicznym od 1 września 2022 r. ma wynosić 3424 zł brutto.

Oznacza to wzrost wobec obecnego minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z takim poziomem wykształcenia o 345 zł brutto, a wobec wynagrodzenia nauczyciela kontraktowego o 257 zł brutto.

Minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela początkującego z zawodowym tytułem magistra, ale bez przygotowania pedagogicznego, z tytułem licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym, tytułem licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, z dyplomem ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, od 1 września ma wynosić 3329 zł brutto.

 Oznacza to wzrost wobec obecnego minimalnego wynagrodzenia nauczyciela stażysty z takim poziomem wykształcenia o 319 zł brutto, a wobec nauczyciela kontraktowego o 250 zł brutto. Wysokość minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli mianowanych z takim poziomem kwalifikacji ma wynosić od 1 września 3425 zł brutto, co oznacza wzrost od obecnego o 291 zł brutto.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pozostałych nauczycieli mianowanych oraz wszystkich dyplomowanych od 1 września nie ulegnie zmianie.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli wejdzie w życie z dniem 1 września 2022 r.