Polska znowu stanie przed unijnym Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu - zapowiedziała Komisja Europejska. Tym razem chodzi o wyznaczenie zbyt małej liczby chronionych obszarów Natura 2000.

Są to tzw. obszary specjalnej ochrony ptaków, które kraje członkowskie UE mają obowiązek wyznaczyć na podstawie tzw. dyrektywy ptasiej z 1979 roku. Wchodzą one w skład Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Ich określenie powinno się opierać

na obiektywnych, naukowych kryteriach.

Zdaniem ornitologów, by zapewnić przewidziany w dyrektywie poziom ochrony ptaków i ich siedlisk, w Polsce powinno być co najmniej 140 takich obszarów. Polska wyznaczyła 34 mniej. Co więcej, dziewięć z wyznaczonych obszarów tylko częściowo pokrywa się ze wskazaniami organizacji pozarządowych.

Komisja Europejska wszczęła postępowanie w tej sprawie przeciwko Polsce w lipcu zeszłego roku, wysyłając pierwsze upomnienie. Działania podjęte od tego czasu przez polski rząd uznała za niewystarczające. W Trybunale toczy się ponadto inne postępowanie, związane z budową obwodnicy Augustowa w Dolinie Rospudy, która też jest w sieci Natura 2000 i którą KE uznaje za teren unikatowy, wykluczając, by jakiekolwiek rekompensaty mogły naprawić szkody wyrządzone tam środowisku naturalnemu.