Komisja Europejska poinformowała, że pozywa Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE. Polska ma odpowiedzieć za niezgodną z unijnym prawem ustawę o zamówieniach publicznych

W ocenie Komisji "przepisy polskiej ustawy Prawo zamówień publicznych mogą znacznie utrudniać dostęp do rynków zamówień publicznych". W ocenie Komisji polskie przepisy są zbyt surowe, a jednocześnie zbyt ogólne.

Wątpliwości Brukseli budzą przepisy wykluczające z postępowania o udzielenie zamówienia podmioty gospodarcze, które wyrządziły szkodę, nienależycie wykonując uprzednie zamówienie lub z którymi instytucja zamawiająca rozwiązała umowę w sprawie uprzedniego zamówienia z powodu okoliczności, za jakie ten podmiot ponosi odpowiedzialność. To automatyczne wykluczenie stosuje się również w przypadkach, w których podmiot gospodarczy nie działał w celowy ani nawet niestaranny sposób.

Jednak - wskazuje Komisja - takie podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "nie figurują w wyczerpującym wykazie tego typu podstaw zawartym w dyrektywie" i mogą być przyczyną dyskryminującego traktowania.

Z powyższych względów Komisja uważa, że Polska nie zastosowała się do˙wymogów unijnego prawa zamówień publicznych
- informuje KE w komunikacie.

Przypomina też, że w grudniu 2012 roku Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok w podobnej sprawie, dotyczącej polskiego Prawa zamówień publicznych. Orzeczenie te jest zgodne z opinią Komisji Europejską.