Osiemnastu oficerów byłych Wojskowych Służb Informacyjnych zaskarży w środę do Trybunału Konstytucyjnego swoją weryfikację. W skardze mowa jest o naruszeniu kilkunastu przepisów Konstytucji oraz umów międzynarodowych przy likwidacji WSI i powoływaniu w jej miejsce wywiadu i kontrwywiadu.

Byli oficerowi zwracają też uwagę na brak wyznaczonego terminu zakończenia weryfikacji oraz sprzeczności w rozporządzeniach co do kryteriów przyjęcia do nowych służb.

Narusza to ich zdaniem m.in. konstytucyjne zasady równości dostępu do służby publicznej, prawa do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy sąd, prawa dostępu do urzędowych dokumentów i zbiorów danych oraz prawa do żądania sprostowania i usunięcia informacji nieprawdziwych lub niepełnych. Oficerowie twierdzą, że łamane są również zasady domniemania niewinności oraz demokratycznego państwa prawa.