Przeczytaj informacje o organizacji ruchu w okolicach cmentarzy przy ul. Cienistej, Witosa, Krakowskiej i Lwowskiej. Zobacz mapkę lokalizacyjną największych nekropolii w Rzeszowie.

Cmentarz Komunalny przy ul. Cienistej

Dojazd samochodów osobowych do parkingu przed cmentarzem będzie odbywał się ul. Bałtycką i Morgową, które na czas trwania akcji będą oznakowane jako jednokierunkowe (wjazd od strony ul. Lwowskiej). Wyjazd tych samochodów będzie odbywał się ul. Cienistą, która również będzie oznakowana jako jednokierunkowa – zakaz wjazdu od strony ul. Lwowskiej. Zakaz ten jednak nie będzie dotyczył autobusów MPK i samochodów TAXI, które będą mogły się nią przemieszczać w kierunku parkingu przed cmentarzem.

- na ul. Morgowej i Bałtyckiej będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się.

- na ulicach: Mazowieckiej (po wschodniej stronie ul. Cienistej), Podlaskiej i Kaszubskiej zostaną ustawione znaki „nakaz jazdy w lewo”.

- na ulicach: Pomorskiej, Mazowieckiej (po zachodniej stronie ul. Cienistej), Morgowej (po zachodniej stronie ul. Cienistej) i Bałtyckiej (po północnej stronie ul. Morgowej) zostaną ustawione znaki „nakaz jazdy w prawo”.

- na ul. Lwowskiej przed skrzyżowaniem z ul. Cienistą (w kierunku Łańcuta) będzie obowiązywał zakaz skrętu w lewo (nie dotyczy MPK i samochodów TAXI) oraz zostaną ustawione tablice informacyjne o kierunku dojazdu do parkingu przed cmentarzem.

- na w. wym. skrzyżowaniu (w razie uzasadnionej konieczności) będzie wyłączona sygnalizacja świetlna, a nad płynnością ruchu będą czuwać policjanci Sekcji Ruchu Drogowego KMP Rzeszów.

- po prawej stronie na odcinku ul. Lwowskiej (z kierunku od Łańcuta do Rzeszowa) pomiędzy ul. Bałtycką i ul. Cienistą zostanie ustawiony znak „zwężenie jezdni prawostronne”. Znak ten wyłączy prawy pas ul. Lwowskiej dla pojazdów jadących z omawianego kierunku i pozwoli na swobodne włączanie się do ruchu pojazdów wyjeżdżających z ul. Cienistej i skręcających w prawo w kierunku centrum Rzeszowa.

Na terenie parkingu przed cmentarzem zostaną wyznaczone miejsca postoju dla osób niepełnosprawnych. Największe nasilenie ruchu przewiduje się na ul. Lwowskiej. Ulica ta bowiem stanowi nie tylko drogę dojazdu do cmentarza przy ul. Cienistej, ale przede wszystkim należy ona do drogi krajowej nr 4, którą przypuszczalnie w dużej ilości będą przemieszczały się pojazdy osób jadących na wschód.

Cmentarz Komunalny przy ul. Lwowskiej –„POBITNO”

Ruch ulicami wokół tego cmentarza odbywał się będzie zgodnie z obecnie obowiązującymi oznakowaniami. Zmiana w organizacji ruchu nastąpi jedynie na skrzyżowaniu ul. Morgowej z ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego. Na wjazdach z ul. Morgowej i Konfederatów Barskich w ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego zostaną ustawione znaki „nakaz jazdy w prawo za znakiem”. Natomiast na ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego zawracanie w rejonie cmentarza dopuszczone będzie dopiero na skrzyżowaniu ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego z ul. Solidarności. Nie będzie można będzie wykonywać skręcania i zawracania na skrzyżowaniu ulic: Morgowa - Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego – Konfederatów Barskich (ustawione zostaną zapory). Nie przewiduje się innych dodatkowych oznakowań.

Cmentarz przy ul. Witosa

Ruch pojazdów i osób pieszych ul. Witosa będzie odbywał się zgodnie z obecnie owiązującymi oznakowaniami. Na wysokości cmentarza i jego okolicy po obu stronach ul. Witosa będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się. Pojazdy będą mogły parkować na parkingu przed cmentarzem i tam będzie wyznaczone miejsce do parkowania dla osób niepełnosprawnych. Nad bezpieczeństwem w ruchu w okolicach tego cmentarza będzie czuwał patrol Policji, który w miarę potrzeby podejmie regulację ręczną ruchem.

Cmentarz przy ul. Krakowskiej

Ruch pojazdów będzie odbywał się zgodnie z obowiązującymi oznakowaniami. Parkowanie będzie dozwolone tylko na parkingu przed cmentarzem, gdzie będzie wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych. W rejonie tego cmentarza nad całością czuwał patrol policyjny.

Parkowanie pojazdów dozwolone będzie:

- na ul. Lwowskiej (w kierunku centrum Rzeszowa) po prawej stronie jezdni za przejściem dla pieszych, które usytuowane jest na wysokości cmentarza, - na ul. Armii Krajowej (w kierunku ul. Aleja Niepodległości) po prawej stronie jezdni,

- na Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego na prawych pasach ruchu obu jezdni do ul. Solidarności.

- na parkingu przy Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie ul. Lwowska zgodnie z obowiązującym tam oznakowaniem.

Na ulicy Polnej z uwagi na bardzo małą przepustowość będzie obowiązywał w czasie największego nasilenia ruchu zakaz ruchu pojazdów, który nie dotyczył będzie mieszkańców tej ulicy, zaopatrzeni na czas rozładunku towarów i pojazdów wiozących osoby niepełnosprawne.

Miejsce do parkowania dla osób niepełnosprawnych znajduje się na wysokości bramy wejściowej na cmentarz od strony ul. Lwowskiej i oznaczone jest odpowiednio znakiem z tabliczką. Największe nasilenie ruchu w rejonie tego cmentarza przewidywane jest na rondzie. Dlatego też będzie tam stały posterunek regulacji ręcznej ruchem wykonywanej przez policjantów ruchu drogowego.

W dniu 1 listopada będzie można korzystać z drogi łączącej ulice Nowoprojektowaną z ul. Załęską, a zatem będzie możliwość dojechania na cmentarz od strony północnej Rzeszowa. Na tym skrzyżowaniu zostanie wystawiony punkt sygnalizacji ręcznej.