77 proc. respondentów w wieku od 18 do 24 lat deklaruje wzięcie udziału w wyborach - wynika z badania CBOS. To rekordowy wynik, bo dotychczas odsetek młodych Polaków zdecydowanych, by głosować nigdy nie przekraczał 70 proc. W tej grupie wiekowej minimalnie dominują poglądy lewicowe.

Komunikat z badań "Zainteresowanie polityką i poglądy polityczne młodych Polaków na tle ogółu badanych" bazuje na rocznych zestawieniach powstałych w wyniku agregacji zbiorów z dwunastu comiesięcznych badań zrealizowanych w danym roku kalendarzowym i obejmuje okres od roku 1989 do 2020.

CBOS podaje, że podobnie jak w poprzednich latach, w 2020 roku niemal co drugi Polak (48 proc.) deklarował średnie zainteresowanie polityką, które ograniczało się do śledzenia głównych wydarzeń. Można jednak zaobserwować wzrost deklaracji bardzo dużego oraz dużego zainteresowania polityką w stosunku do 2019 roku (z 19 proc. do 21 proc.), co - według badaczy Centrum - wpisuje się w ogólniejszy trend wzrostowy obserwowany od 2014 roku. CBOS podaje, że są to najwyższe wyniki odnotowane od ponad trzech dekad.

Deklarowany poziom zainteresowania polityką jest wśród najmłodszych badanych - podobnie jak w ubiegłych latach - nieznacznie niższy niż wśród ogółu Polaków. Bardzo duże zainteresowanie polityką deklaruje 4 proc. spośród nich (wobec 5 proc. wśród ogółu), a duże - 14 proc. (wobec 16 proc. wśród ogółu).

Warto jednak zwrócić uwagę, że w porównaniu z rokiem 2019 mamy do czynienia ze znaczącym wzrostem - odsetek młodych Polaków deklarujących bardzo duże zainteresowanie życiem politycznym wzrósł dwukrotnie (z 2 proc. do 4 proc.), a w deklaracjach dużego zainteresowania obserwujemy bezprecedensowy skok o 5 punktów procentowych (z 9 proc. do 14 proc.). Obecny poziom zainteresowania polityką wśród Polaków w wieku 18-24 lat jest również najwyższy w historii naszych badań - podano w komunikacie.

Wzrost zainteresowania polityką wśród Polaków można zaobserwować również na przykładzie deklaracji zamiaru wzięcia udziału w wyborach - zaznacza CBOS. W skali ogółu społeczeństwa średnio 79 proc. badanych deklarowało w 2020 roku, że - gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę - na pewno poszliby do urn wyborczych. Odsetek ten wzrósł o 3 punkty procentowe w stosunku do poprzedniego roku, co wpisuje się w ogólny wzrost mobilizacji wyborczej notowany przez nas od 2015 roku. Po raz kolejny mamy tu do czynienia z najwyższym wynikiem, jaki zarejestrowaliśmy, odkąd stawiamy Polakom to pytanie - w tym przypadku od 1989 roku - stwierdzono.

Jeszcze wyższy wzrost odsetka deklaracji pewności wzięcia udziału w wyborach zaznaczył się wśród młodych Polaków. CBOS podaje, że odnotowano "w tym przypadku skok o 10 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego roku (z 67 proc. do 77 proc.)". Wynik ten jest wciąż nieco niższy od uzyskanego w odniesieniu do ogółu społeczeństwa, ale także stanowi rekord w historii naszych pomiarów - do 2020 roku odsetek młodych Polaków zdecydowanych na wzięcie udziału w wyborach nigdy nie przekraczał 70 proc. - podaje CBOS.

Z badania wynika też, że na poziomie całego społeczeństwa wciąż dominują przekonania prawicowe - w 2020 roku zadeklarowało je 37 proc. Polaków, co stanowi najwyższy wynik w ostatnich trzech dekadach. Warto jednak zauważyć, że w stosunku do roku poprzedniego odnotowaliśmy nieco wyższy przyrost poglądów lewicowych (z 17 proc. do 20 proc.) niż prawicowych (z 36 proc. do 37 proc.). Maleją za to odsetki osób o poglądach centrowych, a także tych, które nie chcą lub nie potrafią określić swoich przekonań w tych kategoriach - zauważyli badacze.

Inaczej rozkładają się preferencje polityczne wśród najmłodszych badanych. W grupie Polaków w wieku 18-24 lata minimalnie dominują poglądy lewicowe - deklaruje je co trzeci z nich (30 proc.). Jest to najwyższy wynik odnotowany przez nas od początku lat 90., kiedy zaczęliśmy stawiać ankietowanym to pytanie - podaje CBOS.

Ośrodek zaznacza, że "w przypadku młodych Polaków zmiana w stosunku do wyników z poprzedniego roku jest uderzająca". W 2019 roku wciąż było im jeszcze bliżej do prawej strony sceny politycznej, dominowały jednak odpowiedzi "Trudno powiedzieć" (31 proc.), a także deklaracje poglądów centrowych (28 proc.). W roku 2020 mamy do czynienia z niemal dwukrotnym wzrostem identyfikacji lewicowych (z 17 proc. do 30 proc.) - wynika z badań.