​Dwoje sędziów Sądu Okręgowego w Olsztynie złożyło oświadczenie o odmowie orzekania w składzie z nowo powołanym sędzią tegoż Sądu.

Sędziowie Sądu Okręgowego w Olsztynie - Małgorzata Tomkiewicz i Wiesław Kasprzyk w dniu 7 września 2021 r. złożyli do Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie oświadczenie, w którym odmówili orzekania w składzie z Tomaszem Koszewskim, nowo powołanym Sędzią Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Sędziowie w swoim piśmie wskazali, że wydając takie oświadczenie respektują obowiązujący w Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, w tym mają na względzie m.in. wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 listopada 2019 r. w połączonych sprawach przeciwko Sądowi Najwyższemu (sygnatury spraw: C-585/18, C-624/18 i C-625/18) oraz uchwałę składu połączonych Izb Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r. (sygnatura sprawy: BSA I - 4110-1/20). Ponadto, sędziowie wskazali, że działają w trosce o prawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości (niewydawanie orzeczeń, które mogą być dotknięte nieważnością) oraz powagę urzędu sędziego sądu okręgowego.

Odnosząc się do wyżej opisanej sytuacji, informuję, że w ocenie kierownictwa Sądu Okręgowego w Olsztynie wydanie takiego oświadczenia obecnie nie wymaga podejmowania jakichkolwiek czynności służbowych w stosunku do jego autorów. Sędziowie tym oświadczeniem wyrazili swój pogląd na kwestię dotyczącą sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sędziego wyłonionego w drodze konkursu przez Krajową Radę Sądownictwa ukształtowaną po 2018 r. Sędziowie Tomkiewicz i Kasprzyk jednocześnie poinformowali, że ich oświadczenie nie jest zrzeczeniem się pełnionego przez nich urzędu sędziego - wyjaśnia rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie, sędzia Olgierd Dąbrowski-Żegalski.

Sędzia Koszewski na zwolnieniu lekarskim

Nowo powołany sędzia Tomasz Koszewski do połowy października 2021 roku przebywa na zwolnieniu lekarskim i aktualnie nie ustalono jeszcze, jaki będzie konkretnie zakres jego obowiązków. Prezes Sądu w pierwszej kolejności, po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Olsztynie, niezwłocznie ustali dla sędziego Tomasza Koszewskiego podział czynności, w którym określi m.in. zakres jego obowiązków i sposób uczestnictwa w przydziale spraw oraz plan dyżurów i zastępstw.

Nadmienię, że Tomasz Koszewski będąc Sędzią Sądu Rejonowego w Olsztynie orzekał w V Wydziale Gospodarczym tamtejszego Sądu. Następnie brał udział w konkursie na stanowisko Sędziego Sądu Okręgowego w Olsztynie w V Wydziale Gospodarczym (w wydziale tym orzekają sędziowie Małgorzata Tomkiewicz i Wiesław Kasprzyk). Do pełnienia urzędu na stanowisku Sędziego Sądu Okręgowego został powołany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 6 września 2021 r. Przydział czynności sędziemu Tomaszowi Koszewskiemu nastąpi w oparciu o art. 22a par. 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, a mianowicie z uwzględnieniem specjalizacji sędziów w rozpoznawaniu poszczególnych rodzajów spraw, konieczności zapewnienia właściwego rozmieszczenia sędziów w wydziałach Sądu Okręgowego i równomiernego rozłożenia ich obowiązków oraz potrzeby zagwarantowania sprawnego postępowania sądowego - dodaje rzecznik.

W poniedziałek prezes Sądu Okręgowego w Warszawie Piotr Schab zarządził natychmiastową miesięczną przerwę w czynnościach służbowych sędziego Piotra Gąciarka, który odmówił orzekania z sędzią powołanym na stanowisko przez KRS w nowym składzie. Gąciarek miał orzekać we wspólnym składzie z sędzią, wobec którego powołania miał zastrzeżenia.