Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o europejskim indywidualnym produkcie emerytalnym – podała kancelaria prezydenta. Celem ustawy jest zapewnienie obywatelom UE nowe możliwości oszczędzania na emeryturę.

Kancelaria Prezydenta RP poinformowała w środowym komunikacie, że prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o europejskim indywidualnym produkcie emerytalnym. Ustawa przewiduje powstanie OIPE, które to rozwiązanie ma zapewnić obywatelom Unii Europejskiej nowe możliwości oszczędzania na emeryturę. OIPE będzie posiadać możliwość inwestowania transgranicznego, a także przenoszenia OIPE przy zmianie miejsca zamieszkania z jednego do innego państwa członkowskiego UE.

Do OIPE zastosowane zostaną podobne rozwiązania podatkowe, jak w IKE, czyli zwolnienia z opodatkowania dochodów generowanych w czasie oszczędzania na subkoncie OIPE. Dotyczyć to będzie także dochodów powstałych w momencie wypłaty środków z takiego subkonta, po zrealizowaniu celu oszczędzania.

Roczny limit wpłat na OIPE będzie stanowił kwotę odpowiadającą trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. Przykładowo, w 2023 r. wysokość wpłat na OIPE w Polsce określono na 20 805 zł. Świadczenia z OIPE będą też zwolnione z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Limit kosztów i opłat związanych z prowadzeniem OIPE będzie wynosił 1 proc. zgromadzonego kapitału.

Innymi przepisami tej ustawy wprowadzono rekomendacje Komitetu Stabilności Finansowej, dotyczące poprawy i wzmocnienia bazy kapitałowej spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK). Chodzi o spełnienie przez kasy wymagań dotyczących m.in. minimalnego poziomu funduszy własnych.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem wskazanych regulacji wchodzących w życie w innym terminie.