Zagwarantowanie kobietom w ciąży bezpłatnego dostępu do najczęściej stosowanych przez nie leków to główne założenie projektu ustawy, który w poniedziałek trafiła do konsultacji. Chodzi o nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Proponowane przepisy mają umożliwić dostęp do bezpłatnych leków wszystkim kobietom w ciąży od momentu jej stwierdzenia (niezależnie od ścieżki poczęcia) przez lekarza specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii do momentu zakończenia ciąży. Leki stosowane podczas porodu i w okresie połogu wchodzą w zakres świadczeń gwarantowanych i będą finansowane na zasadach dotychczasowych.

Projekt zakłada ustalenie listy leków najczęściej stosowanych przez kobiety w ciąży, których nabycie byłoby finansowane w całości ze środków publicznych.

"Ciąża to stan który wymaga, by leki ordynowane były pod szczególnym nadzorem, w należytej koordynacji, gdyż leki stosowane w nadmiarze oddziaływać mogą negatywnie nie tylko na matkę, ale zwłaszcza na płód" - wskazano w ocenie skutków regulacji projektu. Przypomniano jednocześnie, że ciąża w normalnych okolicznościach jest stanem, w którym stosowanie leków powinno być ograniczane do koniecznego minimum.

Uprawnienie będzie obejmować leki o kategorii dostępności "Rp", czyli na receptę, których stosowanie przez kobiety będące w ciąży jest konieczne do zaspokojenia potrzeb zdrowotnych wynikających z faktu pozostawania w ciąży.

Wykaz leków będzie opracowany w formule załącznika do obwieszczenia refundacyjnego, zawierającego wyselekcjonowane leki z tzw. listy aptecznej obwieszczenia refundacyjnego z dodaniem kodu uprawnień dodatkowych, który mógłby współistnieć na jednej recepcie z innym kodem dotyczącym kobiet w ciąży (kod CN - jego zawarcie na recepcie oznacza, że kobieta nieubezpieczona jest świadczeniobiorcą pomimo nieposiadania ubezpieczenia).

Uprawnienia do wystawiania recept z kodem uprawnień "C" na leki objęte programem, uzyskają lekarze specjaliści w dziedzinie położnictwa i ginekologii, którzy wykonują zawód u świadczeniodawców posiadających umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, lub którzy sami mają zawartą taką umowę. Uprawnienia takie będą posiadać również lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, jako osoby najlepiej zorientowane w stanie zdrowia i całokształcie leczenia pacjentki będącej pod jego opieką, ewentualnie lekarze innych specjalizacji, takich jak diabetologia czy hipertensjologia.

Pierwszy wykaz w części dotyczącej bezpłatnego zaopatrzenia świadczeniobiorców w okresie ciąży w leki minister zdrowia ma ogłosić nie później niż w terminie czterech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

W myśl nowych przepisów, minister zdrowia zostanie zobligowany, w miarę bieżących potrzeb, do przeprowadzania analizy stopnia wykorzystania limitów wydatków przewidzianych na refundacje leków dla kobiet w ciąży i w przypadku, gdy ze sprawozdań przekazywanych mu przez Narodowy Fundusz Zdrowia wynikać będzie, że w pierwszym półroczu danego roku nastąpiło faktyczne przekroczenie 60 proc. limitu wydatków na ten rok, wdrażany będzie mechanizm korygujący polegający na ograniczeniu listy leków refundowanych dla kobiet w ciąży.